Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04- 2021. 11. 04

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.11.04.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 115.081.091 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 68 314 775 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 46 766 316 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 115.081.091 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 72 136 559 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 42 944 532 Ft.

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A költségvetés tartalékát 16 629 956,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2021

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

42 030 677

53 931 086

-11 900 409

FELHALMOZÁS

41 535 642

60 321 536

-18 785 894

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

83 566 319

114 252 622

PÉNZMARADVÁNY

31 514 772

2019.évi nettó megelőlegezés

828 469

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

31 514 772

828 469

MINDÖSSZESEN

115 081 091

115 081 091

2. melléklet

Bevételek (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 082 130

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 070 057

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

27 152 187

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

41 535 642

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

9 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 629 600

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

3 629 600

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

13 469 600

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

28 103

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 588

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

160 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

1 163 199

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 408 890

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

31 514 772

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

115 081 091

Kötelező feladatok: működés

72 136 559

Önként vállalt feladatok: működés

1 408 890

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

41 535 642

3. melléklet

Kiadásol (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 103 700

02

Külső személyi juttatások

K12

8 422 770

03

Személyi juttatások

K1

9 526 470

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 702 300

05

Készletbeszerzés

K31

800 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

408 800

07

Szolgáltatási kiadások

K33

8 695 320

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 934 993

10

Dologi kiadások

K3

16 839 113

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 117 632

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 745 571

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53 931 086

13

Beruházások (áfával)

K6

10 001 288

14

Felújítások (áfával)

K7

50 320 248

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

60 321 536

15

Nettó megelőlegezés

K9

828 469

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

115 081 091

Kötelező feladatok: - működés

12 057 239

- felhalmozás

56 257 536

Önként vállalt feladatok: - működés

42 702 316

- felhalmozás

4 064 000

4. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2021

BERUHÁZÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

3 400 000

918 500

4 318 500

3 400 000

918 500

4 318 500

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

3 150 000

851 000

4 001 000

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

250 000

67 500

317 500

250 000

67 500

317 500

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

3 458 788

675 000

4 133 788

3 458 788

675 000

4 793 788

3.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)

0562/013350

958 788

958 788

958 788

958 788

Külter.utak fejlesztése pályázat terv megrendelése

660 000

660 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

700 000

189 000

889 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök

0564/066020

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

7 558 788

1 782 500

9 341 288

7 558 788

1 782 500

10 001 288

József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó

0571/045120

4 815 000

0

4 815 000

4 815 000

0

4 815 000

Főutcai járda építés, járdatervek készítése

0571/045120

524 000

0

524 000

524 000

0

524 000

Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő+ pályázati forrás)

0571/045120

3 090 000

835 000

3 925 000

16 142 323

4 359 127

20 501 450

Hivatal épületének felújítása(Magyar Falu Program)

0571/062020

19 275 431

5 204 367

24 479 798

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

8 429 000

835 000

9 264 000

40 756 754

9 563 494

50 320 248

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 5. napjával.