Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02 18:30- 2021. 12. 03

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület I. fokon a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi szociális ellátási formák elbírálását:)

„c) temetési segély települési támogatásként történő megállapítása,”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület I. fokon a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi szociális ellátási formák elbírálását:)

„d) a 18.§ (8) bekezdés szeinti támogatás megállapítása.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő személy esetében a 450%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki közgyógyellátásra nem jogosult és az igazoltan szükséges, társadalombiztosításba befogadott gyógyszereinek havi költsége meghaladja saját jövedelme 10 %-át, továbbá háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetében a 500%-át.

(2) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásától számított egy éves időtartamra állapítható meg, havi összege az igazolt gyógyszerköltség, de havonta nem haladhatja meg a 6 000 Ft-ot.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő nagykorú hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.)

„d) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 550 %-át,”

5. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át.”

6. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,)

„a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át;

b) aki gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy akinek háztartásában tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,

c) aki egyedül élő személy és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Azonnali intézkedést igényló krízishelyzetben a jövedelmi feltételek meglétének vizsgálata nélkül a (6) bekezdésben meghatározott összeghatárig rendkívüli települési támogatás állapítható meg.”

7. § Ez a rendelet 2021. december 2-án 18 óra 30 perckor lép hatályba.