Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 26- 2022. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2021.05.26.

Feketeerdő Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását

48.096.454 Ft költségvetési kiadással és
79.611.226 Ft költségvetési bevétellel állapítom meg.
(2) A 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét az 1. melléklet szerint hagyom jóvá. A képviselő-testület a 1 836 407 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.
(3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyom jóvá.

1. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 1 fő.

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 fő.

4. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. § Az önkormányzat pénzmaradványát az 5. mellékelt szerint hagyom jóvá.

6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési egyenleg bemutatása 2020 (adatok Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

38 450 214

31 595 473

6 854 741

FELHALMOZÁS

13 913 445

15 749 852

-1 836 407

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

52 363 659

47 345 325

PÉNZMARADVÁNY

26 419 098

2020/2021.évi nettó megelőlegezés

828 469

751 129

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

27 247 567

751 129

MINDÖSSZESEN

79 611 226

48 096 454

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

8 582 643

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

1 616 387

Készletbeszerzés (K31)

3.

733 196

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

364 282

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

7 564 125

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

2 017 451

Dologi kiadások (K3)

8.

10 679 054

Családi támogatások (K42)

9.

0

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

0

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

3 612 378

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

3 612 378

Elvonások és befizetések (K502)

16.

49 268

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

6 655 743

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

400 000

Tartalékok (K513)

19.

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

7 105 011

Beruházások (K6)

21.

8 669 382

ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt

22.

1 637 484

Felújítások (K7)

23.

7 080 470

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

24.

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

25.

47 345 325

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

26.

751 129

Központi irányítószervi támogatások (K91)

27.

0

Kiadások összesen (K1-K9)

28.

48 096 454

Kötelező feladatok: - működési

21 629 213

-felhalmozási

15 749 852

Önként vállalt feladatok:- működési

10 717 389

-felhalmozási

Államigazgatási feladatok:- működési

-felhalmozási

48 096 454

3. melléklet

Az önkormányzat bevételei(adatok Ft-ban)

Jogcímek

Sor

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

13 472 236

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

0

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

3 506 000

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 067 030

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

381 000

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

0

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

19 426 266

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

3 102 387

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

22 528 653

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

0

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

13 301 262

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

13 301 262

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

0

Jövedelemadók (B31)

14.

0

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

7 663 586

ebből: építményadó (B34)

16.

1 761 509

telekadó (B34)

17.

5 902 077

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

7 479 346

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

7 479 346

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

0

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

0

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

0

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

7 479 346

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

144 897

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

0

egyéb települési adók

29.

0

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

15 287 829

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

268 000

ebből: bérleti díj (B402)

33.

268 000

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

35.

5 780

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

1 561

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

15 000

Kamatbevételek (B408)

38.

168 702

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

0

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

174 689

Működési bevételek (B4)

41.

633 732

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek (B55)

42.

612 183

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

612 183

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

0

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

0

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

ebből:egyéb váll.

49.

0

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

52 363 659

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

26 419 098

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

828 469

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

27 247 567

Bevételek mindösszesen

56.

79 611 226

Kötelező feladatok:- működési

37 816 482

felhalmozási

40 548 829

Önként vállalt feladatok: -működési

633 732

felhalmozási

612 183

Államigazgatási feladatok:- működési

felhalmozási

4. melléklet

Beruházás Felújítás 2020.

BERUHÁZÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban)

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (FT)

áfa

összesen

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

3 530 000

953 500

4 483 500

3 530 000

953 500

4 483 500

444 500

1. Rendezési terv

0561/013350

3 500 000

945 000

4 445 000

3 500 000

945 000

4 445 000

444 500

2. Windows 10 telepítése

0561/066020

30 000

8 500

38 500

30 000

8 500

38 500

0

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

8 616 272

1 545 000

10 161 272

12 890 208

2 626 063

15 516 271

2 027 484

1. Fő u. járda építése

0562/045120

720 000

114 000

834 000

720 000

114 000

834 000

120 000

2. Gyalogátkelőhely létesítése

0562/045120

2 800 000

756 000

3 556 000

2 800 000

756 000

3 556 000

0

3.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

0

4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)

0562/013350

2 596 272

2 596 272

2 596 272

2 596 272

1 637 484

5.József Attila utca aszfaltozása (Magyar falu Program pályázat)

0562/045120

4 273 936

1 081 063

5 354 999

270 000

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

236 000

64 000

300 000

236 000

64 000

300 000

0

1. Laptop vásárlás

0563/066020

236 000

64 000

300 000

236 000

64 000

300 000

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

4 930 000

1 332 500

6 262 500

5 357 715

1 447 983

6 805 698

6 197 398

1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program)

0564/066010

4 310 000

1 164 000

5 474 000

4 310 000

1 164 000

5 474 000

5 473 441

1. Kisértékű tárgyi eszközök

0564/066020

300 000

82 000

382 000

300 000

82 000

382 000

112 770

3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

320 000

86 500

406 500

320 000

86 500

406 500

67 989

4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat)

427 715

115 483

543 198

543 198

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

17 312 272

3 895 000

21 207 272

22 013 923

5 091 546

27 105 469

8 669 382

FELÚJÍTÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban)

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (FT)

áfa

összesen

összesen

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

5 728 157

1 512 313

7 240 470

7 080 470

1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program)

71/062020

5 728 157

1 512 313

7 240 470

7 080 470

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

5 728 157

1 512 313

7 240 470

7 080 470

5. melléklet

Pénzmaradvány levezetés

Mérleg sorai

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

52 363 659

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47 345 325

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

5 018 334

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

27 247 567

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

751 129

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

26 496 438

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

31 514 772

15

C) Összes maradvány (=A+B)

31 514 772

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

31 514 772