Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

2023.05.18.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény által meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az egyes ellátások feltételeiről, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre.

(2) Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a személyek vehetik igénybe – kivéve a rendkívüli települési támogatást –, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek Feketeerdő község közigazgatási területén és életvitelszerűen itt is élnek.

3. Hatáskör

3. § (1) A képviselő-testület I. fokon a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi szociális ellátási formák elbírálását:

a) lakásfenntartási támogatás települési támogatásként történő megállapítása,

b) gyógyszertámogatás települési támogatásként történő megállapítása,

c)1 temetési segély települési támogatásként történő megállapítása,

d)2 a 18.§ (8) bekezdés szeinti támogatás megállapítása.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén a polgármester köteles írásban tájékoztatást adni.

4. Általános eljárási rendelkezések

4. § Jelen rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló rendeletekkel együtt kell értelmezni és alkalmazni.

5. § (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, a jogszabályban vagy az önkormányzat hivatala által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól, lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetén az egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

(3) A települési támogatás elbírálásához – a kérelmezett támogatás függvényében – a fentieken kívül alábbi igazolások benyújtása kötelező:

a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás;

b) 16 éven felüli gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonyának igazolása;

c) amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli vagy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ezirányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat;

d) temetési célra nyújtott települési támogatás esetében a temetési költségekről kiállított és a kérelmező nevére szóló temetési számla első eredeti példánya, nem feketeerdői elhunyt esetében a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

6. § (1) A kérelmek elbírálásának előkészítését a jegyző végzi, amely során jogosult a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyait ellenőrizni, ennek érdekében a kérelmezőt további adatszolgáltatásra hívhatja fel, további iratokat kérhet be, hatóságokat vagy egyéb szerveket kereshet meg, valamint környezettanulmány készítését rendelheti el.

(2) Környezettanulmány elkészítésére az önkormányzat hivatalának igazgatási előadója, továbbá a jegyző felkérésére a családsegítő szolgálat illetékes családsegítője jogosult. A szociális ellátást kérelmező a környezettanulmány elkészítése során együttműködésre köteles.

(3) Amennyiben a kérelem a kérelmező és hozzátartozói jövedelmi és vagyoni viszonyai tekintetében valótlan adatot tartalmaz, a kérelmet hiánypótlás kibocsátása nélkül el kell utasítani.

7. § A jogosultnak a megállapított ellátás banki átutalással vagy készpénzben fizetendő ki, valamint természetben is nyújtható.

8. § Amennyiben a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó szociális ellátás jogosulatlan igénybevétele miatti megtérítésére kerül sor, az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező a megtérítés összegét, pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a)3 elengedheti vagy csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át;

b) részletfizetést engedélyezhet.

II. Fejezet

Települési támogatások rendszere

9. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A háztartásban életvitelszerűen együtt élő személyek szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse az egy háztartásban élők létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete által jelen rendeletben szabályozott esetekben, átruházott hatáskörben a polgármester települési támogatást állapíthat meg az egyes ellátási formáknál meghatározott feltételek szerint.

(2) Települési támogatás állapítható meg különösen

a) lakásfenntartásra,

b) gyógyszerköltségek fedezésére,

c) ápolási támogatás

d) temetési költségek fedezésére.

5. Lakásfenntartási támogatás

11. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás a közüzemi költségek tekintetében.

(2) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)4 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át, egyedül élő személy esetében a 450%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon háztartás tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

12. § (1)5 A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtásának hónapjától számított egy év időtartamra kell megállapítani és a megállapított összeget havi rendszerességgel kell folyósítani.

(2) A lakásfenntartási támogatás havi összege minimum 2 500 forint, de nem haladhatja meg az 5.000 forintot.

13. § Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás annak a személynek

a) aki háztartásában – függetlenül a lakcímnyilvántartás adataitól – bérlőt vagy szívességi lakáshasználót tart, valamint az ingatlant más, jövedelemszerzési céllal hasznosítja;

b) akinek lakásbérleti vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

6. Gyógyszertámogatás

14. § (1)6 Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki közgyógyellátásra nem jogosult és az igazoltan szükséges, társadalombiztosításba befogadott gyógyszereinek havi költsége meghaladja saját jövedelme 10 %-át, továbbá háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében a 500%-át.

(2)7 A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásától számított egy éves időtartamra állapítható meg, havi összege az igazolt gyógyszerköltség, de havonta nem haladhatja meg a 6 000 Ft-ot.

(3) A gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy kezelőorvos által a kérelmező nevére szóló, a rendszeresen szedett gyógyszerekről szóló igazolás, melyen a gyógyszertár a fogyasztói árakat hitelt érdemlően feltünteti.

7. Ápolási támogatás

15. § (1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő nagykorú hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.

a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végezze,

b) kora, egészségi állapota alapján alkalmas legyen az ápolt személy igényeinek megfelelő gondozási, ápolási feladat ellátására,

c) legfeljebb napi 4 órás keresőtevékenység,

d)8 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 550 %-át,

e) nem jogosult az Szt. 41. § szerinti ápolási díjra,

f) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

(2) Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(4) A tartós betegséget a háziorvos igazolja.

(5) A támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a önkormányzat Hivatala jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés elvégzésére a polgármester felkérésére a családsegítő is jogosult.

(6) Az ápolási támogatást kétévente felül kell vizsgálni.

(7) Nem jogosult az ápolási célú települési támogatásra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(8) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(9) Az ápolt személy halála esetén az ápolási célú támogatást a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(10) Az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét, ha

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről – különösen: megfelelő étkeztetéséről, gyógykezeléshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról – nem gondoskodik, vagy

b) az ápolt háziorvosával nem tart rendszeres kapcsolatot, vagy

c) az ápolt személyt több egymást követő napon át felügyelet nélkül hagyja.

16. § A települési ápolási támogatásra megfelelően alkalmazni kell az Szt. 44. § (3) bekezdésében foglaltakat.

8. Temetési költségekhez nyújtható támogatás

17. § (1) A temetési költségekre igényelhető települési támogatás mértéke legalább a temetési költség 10%-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.

(2)9 Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(3) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított hatvan napon belül terjeszthető elő az önkormányzat hivatalánál.

9. Rendkívüli települési támogatás

18. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújthat.

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a)10 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át;

b)11 aki gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy akinek háztartásában tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át,

c)12 aki egyedül élő személy és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át.

(3) Rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg, különösen az alábbi esetekben:

a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségek fedezésére;

b) egybefüggő hat hónapot meghaladó keresőképtelenség esetén;

c)13 a szociális vetítési alap összegét meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén;

d) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez (például állásinterjúhoz utazási költség), évente legfeljebb egy alkalommal;

e) az általa lakott lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás alapvető feltételeit veszélyeztető kár keletkezett;

f) a gyámhatóság által nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére;

g) a kérelmező és családja létfenntartása átmenetileg vagy tartósan súlyos veszélybe került.

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítására okot adó körülmény fennállásának tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

(5) A kérelem elbírálásához szükséges igazolások beszerzésétől el lehet tekinteni, amennyiben köztudomású vagy vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel és ezt írásbeli nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához előírt igazolásokat, iratokat utólag, a döntés jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül pótolni kell, ennek elmulasztása a települési támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeit vonja maga után.

(6)14 A rendkívüli települési támogatás naptári évenként adható összege legfeljebb 150.000 forint, a (3) bekezdés e) pontja esetében legfeljebb 400.000 forint.

(7) A rendkívüli települési támogatás – a körülmények alapos mérlegelésével – természetbeni szociális ellátásként is nyújtható.

(8)15 Azonnali intézkedést igényló krízishelyzetben a jövedelmi feltételek meglétének vizsgálata nélkül a (6) bekezdésben meghatározott összeghatárig rendkívüli települési támogatás állapítható meg.

III. Fejezet

Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

19. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott megtérítési kötelezettség alóli, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetében alkalmazható részleges vagy teljes mentesítés jogosultsági feltételeire jelen rendelet 8. §-ának rendelkezései az irányadók.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

20. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) idősek nappali ellátása

f) hajléktalanok átmeneti ellátása

g) fogyatékos és demens személyek nappali ellátása

keretében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokat az önkormányzat a Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e társulás által fenntartott intézmények útján biztosítja.

(3) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételére, az ellátás megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21. §16

22. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 8. § a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 12. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 14. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 14. § (2) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 15. § (1) bekezdés d) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés d) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 17. § (2) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (2) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 18. § (2) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 18. § (2) bekezdés c) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdés c) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 18. § (3) bekezdés c) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 18. § (6) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 18. § (8) bekezdését a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.