Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

2023.05.18.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat és támogatási formákat, amelyek szerint Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek és a fiatal felnőttek jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

2. Hatáskör

2. § (1) A képviselő-testület I. fokon a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi ellátási formák elbírálását: iskolakezdési támogatás.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén a polgármester köteles írásban tájékoztatást adni.

3. Általános rendelkezések

3. § Jelen rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre, valamint az önkormányzati támogatással érintett fiatal felnőttekre.

4. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kötött megállapodás alapján a társulás által fenntartott intézmény útján látja el.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, valamint jelzést tenni az intézményvezetőnél vagy közvetlenül a családsegítőnél lehet.

5. Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat Dunakiliti Község Önkormányzatával kötött feladatellátási megállapodás alapján a Kiserdei Óvoda, valamint a Kiserdei Bölcsőde útján biztosítja. .

(2) Az igénybevételre irányuló kérelmet írásban, az intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjénél.

(3) A felvételi kérelem elbírálási feltételeit, valamint a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az ellátás megszűnésének eseteit és módját a napközbeni ellátást biztosító intézmény mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje részletesen szabályozza.

6. Térítési díj

6. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban, valamint az óvoda és a bölcsőde esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának mértékét az intézményt alapító székhely önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

7. Szünidei gyermekétkeztetés

7. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés tekintetében a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokhoz képest eltérést nem határoz meg, a jogosultak körét nem bővíti, további díjkedvezményt nem alkalmaz.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele az igény bejelentését követően, az önkormányzat által meghatározott módon, az étel elvitelével történik.

(3) Az igényelt szünidei gyermekétkeztetést akadályoztatás esetén az igénybevétel napját megelőző nap 9:00 óráig a jogosult gyermek törvényes képviselője köteles lemondani, amelynek elmaradása esetén az önkormányzat az étel teljes költségét az igénylő részére kiszámlázza.

8. Iskolakezdési támogatás

8. § (1) Az önkormányzat – éves költségvetésének függvényében – iskolakezdési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke – beleértve a gyámot és a nevelőszülőt – általános iskolai középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat nappali tagozaton.

(2)1 A támogatás további feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a szociális vetítési alap 550 %-át.

(3) Az iskolalátogatási jogosultság az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolható.

(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19. életévét betölti.

(5) Az iskolakezdési támogatás keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.

1

A 8. § (2) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.