Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásról

Hatályos: 2022. 02. 07- 2022. 02. 07

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásról

2022.02.07.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el.

1. § A rendelet célja annak meghatározása, hogy Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: közművelődési törvény) által szabályozott közművelődési tevékenységi formák közül melyeket, milyen formában és milyen módon lát el.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színterekre, működtetőire és az alkalmazottakra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre.

3. § Az Önkormányzat a közművelődési törvényben meghatározottakkal összhangban a helyi társadalmi érdekek, kulturális szükségletek, valamint a sajátosságok és a helyi lehetőségek figyelembevételével gondoskodik a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról, amelynek keretében

a) biztosítja a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét;

b) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség számára;

c) egyeztetést folytat a művelődő közösségek vezetőivel, amely során a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

d) gondoskodik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről;

e) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit;

f) biztosítja a helyi közösségi és kulturális élet működéséhez, fejlődéséhez szükséges forrásokat.

4. § Az Önkormányzat a közművelődési törvényben meghatározottakkal összhangban a helyi társadalmi érdekek, kulturális szükségletek, valamint a sajátosságok és a helyi lehetőségek figyelembevételével gondoskodik a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról, amelynek keretében

a) biztosítja a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét;

b) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség számára;

c) egyeztetést folytat a művelődő közösségek vezetőivel, amely során a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

d) gondoskodik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről;

e) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit;

f) biztosítja a helyi közösségi és kulturális élet működéséhez, fejlődéséhez szükséges forrásokat.

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására közösségi színtereket működtet.

(2) Az Önkormányzat a közösségi színterek működtetését kulturális referens és könyvtárkezelő munkatárs foglalkoztatásával biztosítja.

6. § (1) A közösségi színterének működtetésére a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő személlyel vagy szervezettel közművelődési (feladatellátási) megállapodást köthet.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében más szerv, intézmény vagy társadalmi szervezet részére – a mindenkori költségvetésében meghatározottak szerint – támogatást nyújthat.

7. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik

a) a településen tevékenységet végző társadalmi- és civil szervezetekkel;

b) a településen működő egyházzal;

c) a településen kulturális célú tevékenységet végző magánszemélyekkel, vállalkozásokkal.

8. § (1) Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt közművelődési szolgáltatásainak ellátása érdekében – közösségi színtérként – a Feketeerdő, Fő utca 1. alatt található Közösségi Házat biztosítja.

(2) A Közösségi Ház használati szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A Közösségi Ház nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A Közösségi Ház által nyújtott szolgáltatások díjtételeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat a közművelődési információk széles körben történő közzétételéről gondoskodik. Különösen az alábbi felületeken:

a) az Önkormányzat honlapján (www.Feketeerdő.hu);

b) a települési hirdetőtáblákra elhelyezett plakátok, szórólapok útján.

10. § Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

11. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról és a közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2022. február 7-én lép hatályba.

1. melléklet

A Közösségi Ház Közösségi Színtér (Feketeerdő, Fő utca 1.) használati szabályai
A közösségi színtér szolgáltatásait előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe venni. Az egyeztetni a közösségi színtér vezetőjével kell. Az igénybevevő közösség vagy magánszemély köteles betartani a ház balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályait. A berendezési és használati tárgyak épségéért anyagi kötelezettséget vállal. Magánszemélyek és üzleti megrendelők a szolgáltatást terembérleti szerződés alapján vehetik igénybe. A közösségi színteret csak a szerződő használhatja, azt idegennek nem adhatja át.

2. melléklet

Nyitvatartás

Délelőtt

Délután

Hétfő

Zárva

Zárva

Kedd

Zárva

Zárva

Szerda

Zárva

16.00-20.00

Csütörtök

Zárva

Zárva

Péntek

Zárva

16.00-20.00

Szombat

Zárva

14.00-18.00

Vasárnap

Zárva

Zárva

3. melléklet

Szolgáltatások díjtételei

Az önkormányzat a közösségi színtér díjmentes használatát biztosítja a helyi lakosság művelődő közösségeinek a rendszeres és az alkalmi tevékenységéhez, valamint a helyi egyesületek összejöveteire.

A közösségi színteret magánjellegű rendezvényekre történő igénybevétel esetén, valamint külső szervező által tartott belépőjegyes vagy üzleti célú rendezvényekre az alábbi díjakat állapítja meg az önkormányzat:

Színházterem

3.500 Ft/óra

15 000 Ft/nap/esemény,
20 000 Ft/nap/esemény fűtési szezonban