Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

2023.01.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § (1) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az Illetményalap – Dunakiliti Község Önkormányzata saját forrásai terhére – a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 55 000,-Ft.

(3) A Képviselő-testület a magasabb illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.