Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 07. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.07.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.(1) bekezdés 8.-8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott kereket között biztosítsa a belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, továbbá segítse az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Feketeerdő község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások tekintetében kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területen lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, illetve a bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, illetve a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatást, mint alapszolgáltatást Feketeerdő Önkormányzata falugondnok alkalmazásával biztosítja.

(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához gépjárművet biztosít.

(4) A falugondnoki szolgálat a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.

4. § (1) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelem szóban terjeszthető elő az polgármesternél vagy a falugondnoknál. A falugondnoki szolgálat az általa ellátott feladatokat térítésmentesen végzi.

(2) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat kell ellátnia

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő- és közvetett szolgáltatási feladatokat a falugondnoki szolgálat csak akkor láthatja el, ha azok az alapellátási feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

5. § A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

c) a bölcsődéskorú, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) a mini bölcsődébe, óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

6. § A házi segítségnyújtás tekintetében a falugondnoki szolgálat közreműködik a rászorulók számára

a) a napi bevásárlásban,

b) a helyi boltban be nem szerezhető egyéb áruk beszerzésében.

7. § (1) A falugondnoki szolgálat közreműködik a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, segíti az önkormányzat, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), az egyéb intézmények, szervezetek és a lakosság közötti kapcsolattartási feladatokat.

(2) A falugondnoki szolgálat a lakosságtól érkező, az önkormányzatot, a Hivatalt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat az illetékes vezető felé haladéktalanul továbbítja.

8. § (1) A betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállításában való közreműködést a falugondnoki szolgálat az érintett személy lakóhelyétől az intézményig, majd az intézménytől a lakóhelyig történő szállításával biztosítja.

(2) A falugondnok az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet a polgármester utasítása alapján látja el.

9. § A falugondnoki szolgálat közreműködik a gyógyszerkiváltásban és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.

10. § (1) A falugondnoki szolgálat naponta részt vesz a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek köznevelési-, közoktatási intézményekbe és onnan vissza történő szállításában.

(2) Az egyéb gyermekszállítási feladatokat az igények alapján kell ellátni, az intézményvezetők jelzése alapján:

a) tanulmányi és sportversenyekre szállítás,

b) színházlátogatás,

c) tanulmányi osztálykirándulás.

11. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) beszerzési, javítási feladatok biztosításában,

d) egyéb személyszállítási feladatokban való közreműködés,

e) segíti az önkormányzati munkát a levelek, szórólapok kézbesítésével, a hirdetmények közlésével.

12. § (1) A falugondnoki szolgálat közreműködik

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, segítésében,

b) a település közigazgatási határain belül az önkormányzati rendezvényre történő személyszállításban,

c) testvértelepülési kapcsolat keretében történő látogatás alkalmával a személyszállításban.

(2) Az önkormányzati rendezvényre történő személyszállítás történhet meghatározott gyülekező helyről, lakóházaktól a rendezvényre és a rendezvényről meghatározott gyülekező helyre, lakóházakhoz.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő feladatot a falugondnoki szolgálat a polgármester utasítása alapján látja el.

13. § (1) A falugondnoki szolgálat az egyéni hivatalos ügyek intézését és a lakossági igények továbbítását segíti.

(2) A falugondnoki szolgálat a lakosságtól érkező, az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Önkormányzat Intézményét érintő egyéni kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat az illetékes vezető felé haladéktalanul továbbítja.

14. § A beszerzési, javítási feladatokban való közreműködést a falugondnoki szolgálat

a) az önkormányzat számára az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges anyagok beszerzésével,

b) az önkormányzat műszaki eszközeinek meghibásodása esetén az eszköz javítását végző szervezethez történő eljuttatásával és visszaszállításával biztosítja.

15. § Egyéb személyszállításban való közreműködést a falugondnoki szolgálat a polgármester utasítása alapján végezhet, amennyiben az nem ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel.

16. § Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

17. § (1) A falugondnoki szolgálat közreműködik a lakosság közérdekű, önkormányzati információkkal történő ellátásában.

(2) A falugondnok ellátja a szolgálat működésével kapcsolatos teendőket, gondoskodik a falugondnoki gépjármű szervizeltetéséről, tisztításáról, téli-nyári abroncsainak cseréltetéséről és a szolgálat zavartalan működéséhez szükséges egyéb teendők ellátásáról.

18. § Az polgármester a falugondnoki szolgálatot egyéb, a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban lévő feladat elvégzésére is utasíthatja.

19. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnoki szolgálat feladatait a falugondnok jelen rendelet szabályai, a szakmai program, valamint munkaköri leírása és a polgármester iránymutatása, utasítása szerint látja el.

(3) A falugondnok a feladatait a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(4) A falugondnok munkarendjét a feladatellátásához legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(5) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradás esetén helyettesíteni kell. A helyettesítéséről a polgármesternek kell gondoskodnia.

20. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.