Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 11. 16

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 125 392 898 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 67 033 717 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 58 359 181 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 125 392 898 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 123 549 868 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 1 843 030 Ft.

(2) A 2022. évi költségvetés költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat a 61 542 417 Ft fejlesztési hiányt és a 19 345 636 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg az alábbiak szerint:

3. § (1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 62 263 223 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 18 233 169 Ft-ban állapítja meg.

5. § A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 43 000 Ft.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása,

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti.

7. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési egyenlegek

BEVÉTEL (Ft-Ban)

KIADÁS (Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

42 865 512

62 211 148

-19 345 636

FELHALMOZÁS

720 806

62 263 223

-61 542 417

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

43 586 318

124 474 371

PÉNZMARADVÁNY

81 806 580

2021.évi nettó megelőlegezés

918 527

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

81 806 580

918 527

MINDÖSSZESEN

125 392 898

125 392 898

2. melléklet

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen (Ft-ban)

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 063 288

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

840 000

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

28 903 288

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

70 806

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

8 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 000 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

12 840 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 652

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 466

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

300 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

727 106

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 122 224

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

650 000

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

650 000

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

81 806 580

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

125 392 898

Kötelező feladatok: működés

123 549 868

Önként vállalt feladatok: működés

1 843 030

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

0

3. melléklet

A 2022. évi kölségvetés kiadási előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen (Ft-ban)

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 200 000

02

Külső személyi juttatások

K12

11 735 716

03

Személyi juttatások

K1

12 935 716

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 723 520

05

Készletbeszerzés

K31

830 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

10 880 487

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 637 275

10

Dologi kiadások

K3

16 747 762

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 421 680

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

26 382 470

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

62 211 148

13

Beruházások (áfával)

K6

12 452 450

14

Felújítások (áfával)

K7

49 810 773

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

62 263 223

15

Nettó megelőlegezés

K9

918 527

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

125 392 898

Kötelező feladatok: - működés

15 577 763

- felhalmozás

51 455 954

Önként vállalt feladatok: - működés

47 551 912

- felhalmozás

10 807 269

4. melléklet

A 2022. évi költségvedtés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS

KIADÁS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 010 000

905 000

4 915 000

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

660 000

0

660 000

3. Digitális temető nyilvántartás

0561/013320

200 000

54 000

254 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

5 235 000

1 413 450

6 648 450

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

2 735 000

738 450

3 473 450

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)

0564/066020

300 000

81 000

381 000

3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

9 945 000

2 507 450

12 452 450

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)

0571/045120

13 052 324

3 524 126

16 576 450

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)

0571/045120

2 303 352

621 904

2 925 256

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)

0571/066020

19 324 330

5 155 468

24 479 798

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész

0571/066020

4 589 976

1 239 293

5 829 269

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

39 269 982

10 540 791

49 810 773