Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről

Hatályos: 2022. 09. 15

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről

2022.09.15.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. § (1) Feketeerdő közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, ismételt használatba vételéről a Képviselő-testülete dönt.

(2) Az önkormányzat a fenntartásában lévő köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait önállóan látja el, a köztemető és létesítményei karbantartásáról az önkormányzat saját maga gondoskodik

2. § A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Feketeerdő belterület 91 hrsz alatt található köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok

3. § (1) A Feketeerdői köztemetőben temetésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely,

d) urnasírhely,

e) sírbolt (kripta).

(2) A felnőtt egyes sírhely 2 méter hosszú, 0,9 méter széles, 2 méter mélységű. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 méter hosszú, 0,9 méter széles és 0,3 méter magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,5 métert. Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) A felnőtt kettes sírhely 2 méter hosszú, 1,9 méter széles, 2 méter mélységű. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 méter hosszú, 1,9 méter széles és 0,3 méter magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,5 métert. Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(4) A gyermeksír 1,4 méter hosszú, 0,6 méter széles és 2 méter mélységű A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,1 m hosszú, 0,7 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,0 m-t. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(5) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba vagy sírhelybe, sírboltba lehet rátemetni. Az urnát a talajszinttől legalább 0,5 méter mélyre kell elhelyezni. Koporsóval betemetett gyerek sírhelyre legfeljebb 1, az egyes sírhelyekbe legfeljebb 2, koporsóval betemetett kettős sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el az ezzel érintett sírhely nagyságától és az addigi eltemetettek számától függően.

(6) A kijelölt urnasírhelyre egységenként 1 urna temethető el. Az urnasírhelyre ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1, hosszú és 0,9 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,0 m-t.

(7) A temetési helyek egymástól való oldaltávolságának 0,60 méternek kell lenni.

(8) A sorok közötti távolságnak 1,00 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2,00 méternek megfelelő utat kell hagyni.

4. § (1) A sírbolt építmények terepszinttől számított magassága nem haladhatja meg a 2,5 métert.

(2) A sírbolt (kripta) építéséhez a temető fenntartójának előzetes engedélye szükséges.

5. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a) felnőtt egyes és kettős sírhelyek, gyermek sírhelyek esetében 25 év,

b) urnasírhelyek esetében 10 év,

c) sírbolt (kripta) esetében 60 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a megváltás napjával kezdődik.

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint az újra-váltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A díjfizetés az önkormányzat házi pénztárában történik.

(5) Amennyiben a temetkezési helyek használati ideje lejárt, a temető fenntartója hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Ha a temetkezési helyek használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a fenntartó a használati idő lejárta után a temetkezési helyet újra értékesítheti. A használati idő lejártáról a hirdetményt a temető főbejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni.

Temető létesítményei, ravatalozás

6. § A köztemetőben a tárgyi és infrastrukturális feltételekről az üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátó önkormányzat gondoskodik.

Sírgondozás

7. § (1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy(ek) köteles(ek) gondoskodni. A temetési hely gondozásának kötelezettsége magában foglalja a szomszédos temetési helyig terjedő terület, de legfeljebb a temetési helyet határoló 30 cm széles terület gondozását is. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.

(2) A temetőben a sírok mellett ülőpad, fa, örökzöld a fenntartó előzetes engedélyével helyezhető el.

(3) A nemzeti sírhely, valamint az azon lévő síremlék gondozása és fenntartása az önkormányzatnak, mint a temető fenntartójának a feladata.

(4) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad.

(5) Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető fenntartója, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet. Fák és 1 méter magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető fenntartója elrendelheti.

(6) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.

(7) A temető általános rendje érdekében a temető fenntartója jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírral rendelkezni jogosult személyt, illetve - amennyiben ismert - annak örökösét felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. A felszólítást a fenntartó postai úton hivatalos levélként kézbesíti az eltemetésre köteles személy által tett nyilatkozatban foglalt adatok alapján, illetve lakcímre.

A temető rendjének szabályozása

8. § (1) A temető nyitva-tartása nem korlátozott.

(2) A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

(3) A köztemetőbe állatot bevinni - a vakvezető, terápiás és mozgáskorlátozottakat segítő eb, valamint a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - tilos.

(4) A köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak – koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.

(5) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

(6) A temető fenntartója köteles a szemétgyűjtőhely kijelöléséről gondoskodni, közcélú területeket és a növényzetet ápolni, a közterületeket kezelni és felújítani.

(7) A temetkezési helyek gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos. A hulladékot a temető fenntartója által kijelölt tároló helyre kell szállítani. A köztemetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, hulladékgyűjtő konténerbe kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el.

(8) A hulladékgyűjtők ürítéséről a temető fenntartója köteles gondoskodni. A hulladék elszállítása szükség szerint történik.

Temetkezési szolgáltatások és a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

9. § (1) A temetkezési szolgáltató tevékenységének a településen történő megkezdésekor köteles a temető fenntartóját e tényről tájékoztatni.

(2) A köztemetőn belül az elhunyt ravatalozásával, a temetőben szállító járművön történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátását (továbbiakban: temetkezési szolgáltatás) a temetkezési szolgáltató a szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételével végzi.

(3) A temetőben síremlék bontási, állítási, sírbolt építési, bontási, továbbá javítási, felújítási munkálatokat a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet. A munkavégzést a munka megkezdése előtt be kell jelenteni az önkormányzatnak.

(4) A temetőben munkát végző vállalkozók a munkáltatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot kötelesek elszállítani és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

Hatályba léptető rendelkezések

10. § Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (IV.23.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Temetkezési helyek díjai, újra-váltási díjai 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan

1. Egyes sírhely ára: 2.000 Ft

2. Kettős sírhely ára: 4.000 Ft

3. Gyermek sírhely ára: 0 Ft

4. Kijelölt urnasírhely 10 éves megváltási időtartamra: 6.000 Ft

5. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra: 60.000 Ft

A díjak ÁFA mentesek.