Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 17- 2023. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.17.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által a megállapított szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1.000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész és szállítási költség, mint saját forrás.

(3) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmakon a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(4) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

2. § (1) Az Önkormányzat – az 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás és önrész erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 380 % - át (jelenleg 108 300 Ft), egyedül élő esetén a 430 % -át (jelenleg 122 550, Ft).

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, vagy

b) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül), vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

(3) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa.

(4) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. október 30. napjáig lehet a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(2) A fenti határidőt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyait, valamint a 2. § (2) bekezdés a)-b) pont szerinti előnyben részesítés feltételét bizonyító okirat másolatát, kivéve, ha az ellátást Dunakiliti Község Önkormányzata állapította meg,

(4) A kérelemről a Képviselő-testület legkésőbb 2022. november15. napjáig dönt.

4. § Ez a rendelet 2022. október 17-én lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.