Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 17- 2022. 11. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.11.17.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]

„a) tárgyévi kiadásait 231 957 861 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 171 770 524 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 60 187 337 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 231 957 861 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 124 680 564 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 107 277 297 Ft.”

(2) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a 59 054 877 Ft fejlesztési hiányt és a 21 883 176 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

2. § Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 165 071 761 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A költségvetés tartalékát 19 020 970 Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. november 17-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Költségvetési egyenlegek

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

44 134 397

65 967 573

-21 833 176

FELHALMOZÁS

106 016 884

165 071 761

-59 054 877

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

150 151 281

231 039 334

PÉNZMARADVÁNY

81 806 580

2021.évi nettó megelőlegezés

918 527

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

81 806 580

918 527

MINDÖSSZESEN

231 957 861

231 957 861

2. melléklet

2. melléklet
A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 093 984

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

940 000

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

30 033 984

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

105 505 073

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

8 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 000 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

12 840 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 652

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

145 655

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

300 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

727 106

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 260 413

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

511 811

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

511 811

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

81 806 580

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

231 957 861

Kötelező feladatok: működés

124 680 564

Önként vállalt feladatok: működés

1 260 413

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

106 016 884

3. melléklet

3. melléklet
A 2022. évi kölségvetés kiadási előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 742 333

02

Külső személyi juttatások

K12

10 293 383

03

Személyi juttatások

K1

13 035 716

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 723 520

05

Készletbeszerzés

K31

830 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

13 131 373

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 245 013

10

Dologi kiadások

K3

19 606 386

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 421 680

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

27 180 271

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

65 967 573

13

Beruházások (áfával)

K6

30 437 449

14

Felújítások (áfával)

K7

134 634 312

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

165 071 761

15

Nettó megelőlegezés

K9

918 527

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

231 957 861

Kötelező feladatok: - működés

15 677 763

- felhalmozás

156 092 761

Önként vállalt feladatok: - működés

51 208 337

- felhalmozás

8 979 000

4. melléklet

4. melléklet
A 2022. évi költségvedtés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS

KIADÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó(Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 010 000

905 000

4 915 000

6 372 205

1 542 795

7 915 000

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

5 512 205

1 488 795

7 001 000

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

660 000

0

660 000

660 000

0

660 000

3. Digitális temető nyilvántartás

0561/013320

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

5 235 000

1 413 450

6 648 450

5 235 000

1 413 450

6 648 450

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

2 735 000

738 450

3 473 450

2 735 000

738 450

3 473 450

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

12 499 212

3 374 787

15 873 999

1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)

0564/066020

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)

0564/107055

11 799 212

3 185 787

14 984 999

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

9 945 000

2 507 450

12 452 450

24 106 417

6 331 032

30 437 449

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)

0571/045120

13 052 324

3 524 126

16 576 450

13 052 324

3 524 126

16 576 450

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)

0571/045120

2 303 352

621 904

2 925 256

2 303 352

621 904

2 925 256

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)

0571/066020

19 324 330

5 155 468

24 479 798

19 324 330

5 155 468

24 479 798

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész

0571/066020

4 589 976

1 239 293

5 829 269

4 589 976

1 239 293

5 829 269

Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása

0571/066020

672 752

181 643

854 395

Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák

0571/045120

66 244 996

17 724 148

83 969 144

TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

39 269 982

10 540 791

49 810 773

106 187 730

28 446 582

134 634 312