Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 139.477.469 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 27.263.774 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül az önként vállalt feladatok bevétele 117.944.792 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 13.406.185 Ft működési hiányt, valamint a 39.649.326 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 98.203.253 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 6.332.791 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § Hatályát veszti a Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

53 845 911

67 252 096

-13 406 185

FELHALMOZÁS

58 553 927

98 203 253

-39 649 326

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

112 399 838

165 455 349

PÉNZMARADVÁNY

54 341 405

2022.évi nettó megelőlegezés

1 285 894

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

54 341 405

1 285 894

MINDÖSSZESEN

166 741 243

166 741 243

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

32 147 351

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 309 100

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

33 456 451

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58 553 927

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 500 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 500 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

15 340 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 134

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 326

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

4 515 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

5 049 460

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

54 341 405

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

166 741 243

Kötelező feladatok: működés

48 796 451

Önként vállalt feladatok: működés

59 390 865

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

58 553 927

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 922 500

02

Külső személyi juttatások

K12

9 587 216

03

Személyi juttatások

K1

18 509 716

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 457 738

05

Készletbeszerzés

K31

1 300 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

433 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

15 239 137

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 529 625

10

Dologi kiadások

K3

23 501 762

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 510 768

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

18 272 112

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

67 252 096

13

Beruházások (áfával)

K6

8 842 990

14

Felújítások (áfával)

K7

89 360 263

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

98 203 253

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 285 894

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

166 741 243

Kötelező feladatok: - működés

44 469 216

- felhalmozás

95 008 253

Önként vállalt feladatok: - működés

24 068 774

- felhalmozás

3 195 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

5 080 000

1. Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

2 520 000

675 000

3 195 000

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

20 000

0

20 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

447 236

120 754

567 990

2. Falugondnok telefon vásárlása

0564/107055

47 236

12 754

59 990

3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 967 236

1 875 754

8 842 990

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.

0571/045120

45 762 072

12 355 759

58 117 831

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC

0571/045120

1 600 000

432 000

2 032 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.

0571/045120

600 000

0

600 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek

0571/045120

55 000

1 347

56 347

Belterületi út felújítás Almáskert utca)

0571/045120

20 844 482

7 709 603

28 554 085

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

68 861 554

20 498 709

89 360 263