Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 11. 09

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.11.09.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rend

1. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján és hivatalból végzi a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítését.

2. § (1) Az elhagyott hulladék felderítőjének jelzése alapján az önkormányzati Hivatal településfejlesztési ügyintézője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a jegyző a rendelkezésre álló adatok megküldésével eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatáságnál az elhagyott hulladék felszámolás érdekében.

(3) A jegyző az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladékelhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

3. § (1) Aki közterületen engedély nélkül hulladékot helyez el, köteles azt saját költségén eltávolítani és a területben keletkezett károkat helyreállítani. Ha a kötelezett a felszólításnak nem, tesz eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett, a hulladék elszállíttatásáról a kötelezett költségére és felelősségére az önkormányzat a vele szerződésben álló gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

(2) Az önkormányzat szállíttatja el a közterületen engedély nélkül elhelyezett hulladékot, ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem ismert.

(3) A település közterületén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

4. § Ez a rendelet 2023. november 9-én lép hatályba.