Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdése és 143. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról szóló 8/2014.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdése és 143. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályiról az alábbi rendeletet alkotja.”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: ahol a rendelet közterületet említ, ott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti fogalmat kell érteni.

b) Közterületnév: ahol a rendelet közterületnevet említ, ott a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kcr.) 1. § 9. pontja szerinti fogalmat kell érteni.

c) Házszám: ahol a rendelet házszámot említ, ott a Kcr. 1. § 7. pontja szerinti fogalmat kell érteni”

3. § A közterületek elnevezéséről és a házszámoz megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kezdeményezés esetén a javaslathoz a közterület nevének megállapításában vagy megváltoztatásában érintett Dunakiliti községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok, különösen az utcában lakók többségének az aláírása.”

4. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az elnevezéstől számított 10 éven belül közterületnevet megváltoztatni csak kivételesen indokolt esetben lehet, ha a közterületnév megváltoztatása társadalmi és erkölcsi szempontból mindenképpen szükséges.

(2) A közterületnév megszűnésével kapcsolatos döntést a 8. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni”

5. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. E jogkörében eljárva dönt:

a) a házszám megállapításáról

b) az ingatlan átszámozásáról

c) az ingatlantulajdonos kötelezéséről az ingatlannak a megállapított házszámmal történő megjelölésére d) a házszámok összevonásáról.”

6. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterületek nevét jól látható módon névtáblán vagy információs táblán kell feltüntetni.”

7. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámoz megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.