Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.18.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva aszociális ellátások helyi szabályozásról szóló 7/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó szociális ellátás jogosulatlan igénybevétele miatti megtérítésére kerül sor, az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező a megtérítés összegét, pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból)

„a) elengedheti vagy csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át;”

2. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át, egyedül élő személy esetében a 450%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtásának hónapjától számított egy év időtartamra kell megállapítani és a megállapított összeget havi rendszerességgel kell folyósítani.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki közgyógyellátásra nem jogosult és az igazoltan szükséges, társadalombiztosításba befogadott gyógyszereinek havi költsége meghaladja saját jövedelme 10 %-át, továbbá háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében a 500%-át.”

5. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő nagykorú hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.)

„d) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 550 %-át,”

6. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

7. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,)

„a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át;
b) aki gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy akinek háztartásában tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át,
c) aki egyedül élő személy és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg, különösen az alábbi esetekben:)

„c) a szociális vetítési alap összegét meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén;”

(3) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A rendkívüli települési támogatás naptári évenként adható összege legfeljebb 150.000 forint, a (3) bekezdés e) pontja esetében legfeljebb 400.000 forint.”

8. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.