Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 18:30- 2023. 05. 31

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 122.392.014 Ft kiadással állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 59.005.442 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 63.386.572 Ft volt.

(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 176.733.392Ft bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 127.591.582 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 49.141.837 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 2 főben határozza meg.

4. § Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSRÓL című 8/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásról szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (adatok Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

46 144 135

41 618 309

4 525 826

FELHALMOZÁS

47 496 810

79 855 178

-32 358 368

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

93 640 945

121 473 487

PÉNZMARADVÁNY

81 806 580

2022.évi nettó megelőlegezés

1 285 894

918 527

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

83 092 474

918 527

MINDÖSSZESEN

176 733 419

122 392 014

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

AZ önkormányzat 2022. évi kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

12 935 716

13 035 716

12 793 921

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

1 723 520

1 723 520

1 680 784

Készletbeszerzés (K31)

3.

830 000

1 094 000

713 032

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

400 000

400 000

347 257

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

10 880 487

13 218 503

9 626 132

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

4 637 275

5 244 163

3 775 929

Dologi kiadások (K3)

8.

16 747 762

19 956 666

14 462 350

Családi támogatások (K42)

9.

0

0

0

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

0

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

0

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

0

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

4 421 680

4 581 680

4 581 224

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

4 421 680

4 581 680

4 581 224

Elvonások és befizetések (K502)

16.

0

709 783

709 783

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

7 259 301

7 259 301

6 525 833

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

900 000

900 000

864 414

Tartalékok (K513)

19.

18 223 169

10 138 533

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

26 382 470

19 007 617

8 100 030

Beruházások (K6)

21.

12 452 450

31 165 126

20 391 149

ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt

22.

0

0

0

Felújítások (K7)

23.

49 810 773

142 765 636

59 464 029

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

24.

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

25.

124 474 371

232 235 961

121 473 487

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

26.

918 527

918 527

918 527

Központi irányítószervi támogatások (K91)

27.

0

0

0

Kiadások összesen (K1-K9)

28.

125 392 898

233 154 488

122 392 014

Kötelező feladatok: - működési

15 577 763

15 677 763

29 855 582

-felhalmozási

51 455 954

168 952 762

29 149 860

Önként vállalt feladatok:- működési

47 551 912

40 392 553

12 681 254

-felhalmozási

10 807 269

8 131 410

50 705 318

125 392 898

233 154 488

122 392 014

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcímek

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

17 456 964

17 456 964

17 456 964

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

0

0

0

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

4 420 689

4 420 689

4 420 689

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

3 915 635

6 312 289

6 312 289

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

0

0

0

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

28 063 288

30 459 942

30 459 942

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

840 000

2 659 242

2 658 842

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

28 903 288

33 119 184

33 118 784

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

0

0

0

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

70 806

105 505 073

46 984 999

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

70 806

105 505 073

46 984 999

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

0

0

0

Jövedelemadók (B31)

14.

0

0

0

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

8 600 000

8 600 000

6 526 737

ebből: építményadó (B34)

16.

0

0

2 427 580

telekadó (B34)

17.

0

0

4 099 157

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

4 000 000

1 938 644

4 808 889

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

0

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

4 808 889

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

0

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

0

0

0

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

0

0

0

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

0

0

0

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

4 000 000

1 938 644

4 808 889

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

240 000

240 000

44 698

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

0

egyéb települési adók

29.

0

0

44 698

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

12 840 000

10 778 644

11 380 324

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

60 000

120 000

135 000

ebből: bérleti díj (B402)

33.

0

0

135 000

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

35.

27 652

27 652

27 625

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

7 466

145 655

145 655

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

38.

300 000

412 783

434 747

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

727 106

727 106

901 973

Működési bevételek (B4)

41.

1 122 224

1 433 196

1 645 000

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

42.

650 000

511 811

511 811

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

650 000

511 811

511 811

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

0

0

0

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

0

0

0

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

0

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

0

0

ebből:egyéb váll.

49.

0

0

0

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

0

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

43 586 318

151 347 908

93 640 918

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

81 806 580

81 806 580

81 806 580

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

0

0

1 285 894

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

81 806 580

81 806 580

83 092 474

Bevételek mindösszesen

56.

125 392 898

233 154 488

176 733 392

Kötelező feladatok:- működési

123 549 868

125 704 408

127 591 582

Önként vállalt feladatok: -működési

1 122 224

1 433 196

1 645 027

felhalmozási

720 806

106 016 884

47 496 810

125 392 898

233 154 488

176 733 419

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beruházások és felújítások (adatok eFt-ban)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

TELJESÍTÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó(Ft)

áfa

összesen

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 010 000

905 000

4 915 000

6 372 205

1 361 151

7 733 356

905 110

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

5 512 205

1 307 151

6 819 356

0

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

660 000

0

660 000

660 000

0

660 000

660 000

3. Digitális temető nyilvántartás

0561/013320

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

245 110

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

5 235 000

1 413 450

6 648 450

2 500 000

675 000

3 175 000

0

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0564/013350

2 735 000

738 450

3 473 450

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

15 966 370

4 290 400

20 256 770

19 486 039

1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)

0564/066020

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

29 999

2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

88 270

3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)

0564/107055

11 815 370

3 169 630

14 985 000

14 985 000

4. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0564/013350

3 451 000

931 770

4 382 770

4 382 770

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

9 945 000

2 507 450

12 452 450

24 838 575

6 326 551

31 165 126

20 391 149

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)

0571/045120

13 052 324

3 524 126

16 576 450

13 052 324

3 524 126

16 576 450

16 242 746

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)

0571/045120

2 303 352

621 904

2 925 256

8 515 143

2 299 088

10 814 231

10 805 714

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)

0571/066020

19 324 330

5 155 468

24 479 798

19 324 330

5 155 468

24 479 798

24 229 799

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész

0571/066020

4 589 976

1 239 293

5 829 269

4 649 412

1 420 936

6 070 348

6 070 618

Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása

0571/066020

673 752

181 913

855 665

673 752

Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák

0571/045120

66 244 996

17 724 148

83 969 144

571 500

TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)

869 900