Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról

Hatályos: 2023. 07. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról

2023.07.27.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XX. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontjában meghatározott „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján 18 erdei köbméter tűzifa erejéig a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

2. § A rendelet hatálya Feketeerdő község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a községben életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

3. § (1) Az Önkormányzat – az 1. §-ban meghatározott támogatás és önrész erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft), egyedül élő esetén a 450 %-át (jelenleg 128 250 Ft).

(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, illetve azt a családot, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a tűzifa juttatásra.

4. § A természetben nyújtott tűzifa támogatás mértéke kérelmezőnként legfeljebb 5 erdei m3 lehet.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2023. augusztus 15. és szeptember 15. között lehet benyújtani a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élők személyi adatairól, vagyoni-, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. A kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő 3. §-ban meghatározott körülményeket a kérelmezőnek igazolnia kell.

(3) A kérelmekről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(4) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás semmilyen címszóval nem kérhető.

(5) Az átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a jogosultak az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

6. § Ez a rendelet 2023. július 27-én lép hatályba.