Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 18.) önkormányzati rendelete

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 01. 19

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 18.) önkormányzati rendelete

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

2024.01.19.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § (1) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024 évben az illetményalap – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 61 600,-Ft

(3) A Képviselő-testület a magasabb illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

2. § Ez a rendelet 2024. január 19-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.