Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 12

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.12.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 72.189.701 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 48.970.320 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 60.018.769 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 61.141.252 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 25.674.444 Ft működési hiányt, valamint a 28.717.408 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 31.839.408 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 20.525.921 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 61.600 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2024. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg bemutatás

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

62 097 573

87 772 017

-25 674 444

FELHALMOZÁS

3 122 000

31 839 408

-28 717 408

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

65 219 573

119 611 425

PÉNZMARADVÁNY

55 940 448

2022.évi nettó megelőlegezés

1 548 596

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

55 940 448

1 548 596

MINDÖSSZESEN

121 160 021

121 160 021

2. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

39 396 917

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 704 852

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

41 101 769

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3 122 000

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 217 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 300 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

8 300 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

18 917 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

385 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 260 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

26 617

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 187

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

2 078 804

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

55 940 448

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

121 160 021

Kötelező feladatok: működés

60 018 769

Önként vállalt feladatok: működés

58 019 252

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

3 122 000

3. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 867 600

02

Külső személyi juttatások

K12

9 882 000

03

Személyi juttatások

K1

20 749 600

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 896 441

05

Készletbeszerzés

K31

1 200 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

190 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

14 448 692

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 361 560

10

Dologi kiadások

K3

28 200 252

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 028 896

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 896 828

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

87 772 017

13

Beruházások (áfával)

K6

10 996 000

14

Felújítások (áfával)

K7

20 843 408

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

31 839 408

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 548 596

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

121 160 021

Kötelező feladatok: - működés

51 846 293

- felhalmozás

20 843 408

Önként vállalt feladatok: - működés

37 474 320

- felhalmozás

10 996 000

4. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁS

KIADÁS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

7 620 000

Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

Úttervek készítése

0561/045120

2 000 000

540 000

2 540 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

2 658 267

717 733

3 376 000

Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat)

0564/013350

2 458 267

663 733

3 122 000

2.Kisértékű tárgyi eszköz

0564/1066010

200 000

54 000

254 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 658 267

1 797 733

10 996 000

Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr

0571/045120

400 000

108 000

508 000

Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hútépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás)

0571/045120

20 335 408

0

20 335 408

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

20 735 408

108 000

20 843 408

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.