Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 11

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.11.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 72.189.701 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 48.970.320 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 60.018.769 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 61.141.252 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 28.214.444 Ft működési hiányt, valamint a 26.177.408 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 29.299.408 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 23.973.921 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 61.600 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. § Hatályát veszti az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2024. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg bemutatása

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

62 097 573

90 312 017

-28 214 444

FELHALMOZÁS

3 122 000

29 299 408

-26 177 408

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

65 219 573

119 611 425

PÉNZMARADVÁNY

55 940 448

2022.évi nettó megelőlegezés

1 548 596

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

55 940 448

1 548 596

MINDÖSSZESEN

121 160 021

121 160 021

2. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

39 396 917

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 704 852

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

41 101 769

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3 122 000

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 217 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 300 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

8 300 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

18 917 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

385 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 260 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

26 617

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 187

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

2 078 804

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

55 940 448

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

121 160 021

Kötelező feladatok: működés

60 018 769

Önként vállalt feladatok: működés

58 019 252

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

3 122 000

3. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 867 600

02

Külső személyi juttatások

K12

9 882 000

03

Személyi juttatások

K1

20 749 600

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 896 441

05

Készletbeszerzés

K31

1 200 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

190 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

14 448 692

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 861 560

10

Dologi kiadások

K3

27 700 252

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 028 896

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

33 936 828

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

90 312 017

13

Beruházások (áfával)

K6

8 456 000

14

Felújítások (áfával)

K7

20 843 408

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

29 299 408

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 548 596

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

121 160 021

Kötelező feladatok: - működés

51 346 293

- felhalmozás

20 843 408

Önként vállalt feladatok: - működés

40 514 320

- felhalmozás

8 456 000

4. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁS

KIADÁS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

5 080 000

Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

2 658 267

717 733

3 376 000

Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat)

0564/013350

2 458 267

663 733

3 122 000

2.Kisértékű tárgyi eszköz

0564/1066010

200 000

54 000

254 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 658 267

1 797 733

8 456 000

Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr

0571/045120

400 000

108 000

508 000

Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hútépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás)

0571/045120

20 335 408

0

20 335 408

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

20 735 408

108 000

20 843 408