Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.06.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 119.762.483 Ft kiadással állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 102.829.677 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 16.932.756 Ft volt.

(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 175.702.881 Ft bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 119.362.032 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 56.340.849 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.Az önkormányzat a működés hiányát belső forrásból finanszírozta.

(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 2 főben határozza meg.

4. §1

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

64 467 004

68 423 421

-3 956 417

FELHALMOZÁS

55 345 876

50 053 118

5 292 758

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

119 812 880

118 476 539

PÉNZMARADVÁNY

54 341 405

2022.évi nettó megelőlegezés

1 548 596

1 285 894

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

55 890 001

1 285 894

MINDÖSSZESEN

175 702 881

119 762 433

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai (Ft-ban)

Jogcím

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

18 509 716

19 181 183

19 007 651

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

2 457 738

2 827 896

2 703 896

Készletbeszerzés (K31)

3.

1 300 000

1 678 000

1 181 098

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

433 000

433 000

241 473

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

15 239 137

16 614 806

12 988 325

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

173 690

170 410

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

6 529 625

19 378 986

17 780 732

Dologi kiadások (K3)

8.

23 501 762

38 278 482

32 362 038

Családi támogatások (K42)

9.

0

0

0

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

0

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

0

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

0

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

4 510 768

4 510 768

3 721 187

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

4 510 768

4 510 768

3 721 187

Elvonások és befizetések (K502)

16.

0

0

0

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

11 839 321

11 839 321

10 193 649

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

100 000

535 000

435 000

Tartalékok (K513)

19.

6 332 791

9 085 483

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

18 272 112

21 459 804

10 628 649

Beruházások (K6)

21.

8 842 990

8 842 990

1 405 046

ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt

22.

0

0

0

Felújítások (K7)

23.

89 360 263

77 004 504

48 648 072

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

24.

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

25.

165 455 349

172 105 627

118 476 539

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

26.

1 285 894

1 285 894

1 285 894

Központi irányítószervi támogatások (K91)

27.

0

0

0

Kiadások összesen (K1-K9)

28.

166 741 243

173 391 521

119 762 433

Kötelező feladatok: - működési

44 469 216

60 287 561

54 181 605

-felhalmozási

95 008 253

82 084 504

48 648 072

Önként vállalt feladatok:- működési

24 068 774

27 256 466

15 527 710

-felhalmozási

3 195 000

3 762 990

1 405 046

166 741 243

173 391 521

119 762 433

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft-ban)

Jogcímek

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

21 520 377

26 256 030

26 256 030

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

0

0

0

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

4 441 321

10 476 885

10 476 885

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 270 000

2 517 000

2 517 000

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

3 915 653

480 060

480 060

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

0

816 752

816 752

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

32 147 351

40 546 727

40 546 727

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

1 309 100

3 382 051

3 597 307

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

33 456 451

43 928 778

44 144 034

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

0

0

0

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

58 553 927

58 553 927

55 345 876

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

58 553 927

58 553 927

55 345 876

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

0

0

0

Jövedelemadók (B31)

14.

0

0

0

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

10 600 000

10 600 000

7 980 562

ebből: építményadó (B34)

16.

0

0

2 789 889

telekadó (B34)

17.

0

0

5 190 673

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

4 500 000

4 500 000

10 975 308

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

0

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

10 975 308

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

0

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

0

0

0

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

0

0

0

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

0

0

0

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

4 500 000

4 500 000

10 975 308

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

240 000

240 000

372 127

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

0

egyéb települési adók

29.

0

0

44 698

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

15 340 000

15 340 000

19 327 997

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

100 000

302 500

302 500

ebből: bérleti díj (B402)

33.

0

0

80 000

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

0

100 000

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

35.

27 134

27 134

27 134

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

7 326

7 326

7 326

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

38.

400 000

400 000

221 306

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

4 515 000

390 451

436 707

Működési bevételek (B4)

41.

5 049 460

1 227 411

994 973

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

42.

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

0

0

0

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

0

0

0

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

0

0

0

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

0

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

0

0

ebből:egyéb váll.

49.

0

0

0

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

0

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

112 399 838

119 050 116

119 812 880

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

54 341 405

54 341 405

54 341 405

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

0

0

1 548 596

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

54 341 405

54 341 405

55 890 001

Bevételek mindösszesen

56.

166 741 243

173 391 521

175 702 881

Kötelező feladatok:- működési

48 796 451

113 610 183

119 362 032

Önként vállalt feladatok: -működési

59 390 865

1 227 411

994 973

felhalmozási

58 553 927

58 553 927

55 345 876

166 741 243

173 391 521

175 702 881

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

TELJESÍTÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

0

1. Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

0

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

2 520 000

675 000

3 195 000

2 520 000

675 000

3 195 000

901 000

1.Gépszín építése

0562/013350

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

881 000

2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

447 236

120 754

567 990

447 236

120 754

567 990

504 046

1. Falugondnok telefon vásárlása

0564/107055

47 236

12 754

59 990

47 236

12 754

59 990

59 990

2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

444 056

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 967 236

1 875 754

8 842 990

6 967 236

1 875 754

8 842 990

1 405 046

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.

0571/045120

45 762 072

12 355 759

58 117 831

45 762 072

0

45 762 072

45 762 072

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC

0571/045120

1 600 000

432 000

2 032 000

1 600 000

432 000

2 032 000

2 032 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.

0571/045120

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

600 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek

0571/045120

55 000

1 347

56 347

55 000

1 347

56 347

0

Belterületi út felújítás Almáskert utca)

0571/045120

20 844 482

7 709 603

28 554 085

20 935 408

7 618 677

28 554 085

254 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

68 861 554

20 498 709

89 360 263

68 952 480

8 052 024

77 004 504

48 648 072

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.