Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 11

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.11.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.
A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111. § (1)-(2) bekezdés). A helyi közügyek intézése körében meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont), költségvetését rendeletben állapítja meg (Áht. 23. § (1) bekezdés). 3 Az Ávr. 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint az aljegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés).
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat. Megpróbáltunk minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot megkeresni, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, illetve biztosítja.