Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a települési gyermekszületési támogatásról

Hatályos: 2024. 07. 05

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a települési gyermekszületési támogatásról

2024.07.05.

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyermely község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosokra.

2. § (1) Gyermekszületési támogatásra jogosultak a gyermelyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülők.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából szülőknek minősülnek azok, akik a gyermek születését megelőzően legalább 2 évvel Gyermely község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen Gyermelyen laknak.

(3) Az (1) bekezdés szempontjából gyermeknek minősül, akinek legalább az egyik szülője megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak

(4) A gyermekszületési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

(5) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

3. § (1) A gyermekszületési támogatás mértéke 100.000,- Ft gyermekenként, melyet az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönített keretből finanszíroz.

(2) A gyermekszületési támogatás kifizetése bankszámlára vagy bankszámla hiányában lakcímre utalással történik.

(3) A gyermekszületési támogatás a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kerül kifizetésre.

(4) A gyermekszületési támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 1 éven belül nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.

4. § Ez a rendelet 2024. július 5-én lép hatályba.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.