Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 28- 2017. 10. 28

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:   1. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”2. § Hatályukat vesztik a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) – (3) bekezdései.3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. október 26.
                        Fábos István                                                              Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. október 27. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. október 27.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző