Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02- 2017. 12. 02

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:


„ag) Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíj.”2. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő 8/C. alcímmel és 16/C. §-al egészül ki:


„8/C. Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíj


16/C. § (1) A képviselőtestület ösztöndíjban részesíti az Arany János Tehetséggondozó Program feltételeinek megfelelő, Tapsonyban állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező, a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkező, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat.


(2) Az ösztöndíj az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel idejére – legfeljebb 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra -  állapítható meg.


(3) A támogatás mértéke 5.000 Ft/hónap.


(4) Az ösztöndíj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.”3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. november 30.                         Fábos István                                                             Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. december 01. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2017. december 01.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző