Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézésről szóló 8/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület az elektronikus ügyintézésről szóló 8/2005. (X.28.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.          2. § (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba, és 2018. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. november 30.
                        Fábos István                                                              Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. december 01. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2017. december 01.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző