Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 16

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „(2) Az az ingatlanhasználó, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg az ingatlan melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyainak mechanikai gyommentesítéséről, tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.”2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. február 14.
                         Fábos István                                                             Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2018. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző