Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


145 622 164,- Ft bevétellel, és 145 622 164,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           102.845.491,- Ft

             - működési bevételek                                                               3.912.354,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           31.978.125,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        48.246.101,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        13.907.947,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                       1.365.580.,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                    143.230.164,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          39.544.749,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                     7.823.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                      40.098.114,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           9.291.584,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft

- Tartalék                                                                           41.169.513.,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                    42.776.673,- Ft

- felhalmozási  célú támogatási bevétel                             42.561.513,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                    215.160,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                     2.392.000,-  Ft

- beruházási kiadások                                                        1.000 .000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            1.392.000,-  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 4/a. és 4/b. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.   


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. május 29.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                      polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. május 30.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2018. május 30.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző