Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati jogviszonyban állók 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 03. 14- 2019. 12. 30

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.2. § A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. naptól kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
Tapsony, 2019. március 12.
                Fábos István                                                                             Hajdu Szabina

                polgármester                                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. március 13. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2019. március 13.

                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző