Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 12. 30

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban köztisztviselő).A köztisztviselők illetménykiegészítése


2. § A képviselő-testület a közös hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője részére 2020. évre, egységesen az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.Záró rendelkezések


3. § (1) E rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Tapsony, 2019. december 16.                          Fábos István                                                            Hajdu Szabina

                          polgármester                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet 2019. december 17. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2019. december 17.


                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyző

Mellékletek