Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és Tapsony Község Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 129.572.789 Ft bevétellel, és 129.572.789 Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet [2]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 576 526

36 310 607

-265 919

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 400 000

2 079 084

679 084

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

943 275

843 275

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

38 076 526

39 332 966

1 256 440

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 707 160

8 712 659

5 499

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

712 729

712 729

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 100 000

31 396

-1 068 604

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 807 160

9 456 784

-350 376

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

47 883 686

48 789 750

906 064

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

8 210 408

7 247 919

-962 489

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

250 000

38 570

-211 430

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 500 000

9 999 457

-500 543

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 750 000

10 038 027

-711 973

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

571 299

-78 701

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000

616 548

-148 452

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 415 000

1 187 847

-227 153

35

Közüzemi díjak (K331)

4 140 000

3 744 627

-395 373

36

Vásárolt élelmezés (K332)

4 250 000

3 156 361

-1 093 639

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

-500 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 600 000

1 322 258

-2 277 742

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

900 000

1 435 850

535 850

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 850 000

4 231 190

1 381 190

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

16 240 000

13 890 286

-2 349 714

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

27 228

-272 772

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

69 000

-1 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

370 000

96 228

-273 772

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 680 000

5 708 607

-971 393

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

-5 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 230 000

958 673

-271 327

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 915 000

6 667 280

-1 247 720

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

36 690 000

31 879 668

-4 810 332

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

2 050 000

0

-2 050 000

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

2 300 000

1 733 074

-566 926

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

----

----

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 350 000

1 733 074

-2 616 926

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

284 778

284 778

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

284 778

284 778

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

5 440 000

4 316 808

-1 123 192

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

500 000

754 000

254 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

0

189

Tartalékok (K513)

0

11 263 979

11 263 979

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 940 000

16 619 565

10 679 565

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

67 500

67 500

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

171 300

171 300

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

64 476

64 476

199

Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)

0

303 276

303 276

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

16 962 543

16 962 543

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

4 579 886

4 579 886

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

21 542 429

21 542 429

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

103 074 094

128 115 681

25 041 587

1.1. melléklet 1.[3]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 309 456

25 362 070

-947 386

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

1 384 672

584 672

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

943 275

943 275

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 109 456

27 690 017

580 561

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 707 160

8 712 659

5 499

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

31 396

31 396

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 707 160

8 744 055

36 895

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 816 616

36 434 072

617 456

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 092 908

5 280 882

-812 026

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

38 570

-61 430

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 800 000

8 424 226

-1 375 774

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 900 000

8 462 796

-1 437 204

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

550 000

495 945

-54 055

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

740 000

616 548

-123 452

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 290 000

1 112 493

-177 507

35

Közüzemi díjak (K331)

3 740 000

3 461 306

-278 694

36

Vásárolt élelmezés (K332)

4 250 000

3 156 361

-1 093 639

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

-500 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 100 000

863 258

-2 236 742

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800 000

1 435 850

635 850

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

3 789 877

1 289 877

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 890 000

12 706 652

-2 183 348

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

13 270

-186 730

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

69 000

-1 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

270 000

82 270

-187 730

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 280 000

5 194 724

-1 085 276

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

-5 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 130 000

915 186

-214 814

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 415 000

6 109 910

-1 305 090

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 765 000

28 474 121

-5 290 879

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

2 050 000

0

-2 050 000

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 300 000

1 733 074

-566 926

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 350 000

1 733 074

-2 616 926

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

284 778

284 778

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

284 778

284 778

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

5 440 000

4 316 808

-1 123 192

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

500 000

754 000

254 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

189

Tartalékok (K513)

0

11 263 979

11 263 979

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 940 000

16 619 565

10 679 565

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

67 500

67 500

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

171 300

171 300

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

64 476

64 476

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

303 276

303 276

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

16 962 543

16 962 543

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

4 579 886

4 579 886

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

21 542 429

21 542 429

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

85 964 524

110 387 419

24 422 895

1.2. melléklet 1.[4]

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 267 070

10 948 537

681 467

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

694 412

94 412

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

0

-100 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 967 070

11 642 949

675 879

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

712 729

712 729

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 100 000

0

-1 100 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 100 000

712 729

-387 271

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 067 070

12 355 678

288 608

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 117 500

1 967 037

-150 463

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

0

-150 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

1 575 231

875 231

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

850 000

1 575 231

725 231

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

75 354

-24 646

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

-25 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

125 000

75 354

-49 646

35

Közüzemi díjak (K331)

400 000

283 321

-116 679

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

459 000

-41 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

0

-100 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

350 000

441 313

91 313

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 350 000

1 183 634

-166 366

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

13 958

-86 042

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

13 958

-86 042

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

400 000

513 883

113 883

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

43 487

-56 513

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

500 000

557 370

57 370

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

2 925 000

3 405 547

480 547

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

17 109 570

17 728 262

618 692

2. melléklet [5]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 510 211

7 698 199

187 988

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása (B112)

17 104 420

18 182 620

1 078 200

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 509 640

10 115 677

606 037

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

503 424

512 544

9 120

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 013 064

10 628 221

615 157

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 094 550

294 550

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 236 202

3 006 043

-2 230 159

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 565

2 565

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 663 897

41 612 198

-51 699

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről (=35+...+44) (B16)

13 385 000

10 656 870

-2 728 130

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

55 048 897

52 269 068

-2 779 829

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 620 254

2 620 254

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

18 792 216

18 792 216

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

21 412 470

21 412 470

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

3 100 000

2 863 585

-236 415

110

ebből: építményadó (B34)

----

----

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

25 000 000

30 900 707

5 900 707

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett
helyi iparűzési adó (B351)

----

----

0

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

1 200 000

0

-1 200 000

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

26 200 000

30 900 707

4 700 707

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

0

47 513

47 513

177

ebből: egyéb bírság (B36)

----

----

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

29 300 000

33 811 805

4 511 805

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

350 000

388 996

38 996

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 850 260

-149 740

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

100

19

-81

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

100

19

-81

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

12 205

6 935

-5 270

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)

3 362 305

3 246 210

-116 095

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

250 000

250 000

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

250 000

250 000

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)

200 000

176 000

-24 000

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)

200 000

176 000

-24 000

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

87 911 202

111 165 553

23 254 351

2.1. melléklet 2.[6]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 510 211

7 698 199

187 988

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

17 104 420

18 182 620

1 078 200

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 509 640

10 115 677

606 037

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

503 424

512 544

9 120

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

10 013 064

10 628 221

615 157

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

1 800 000

2 094 550

294 550

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)

5 236 202

3 006 043

-2 230 159

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 565

2 565

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 663 897

41 612 198

-51 699

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 385 000

10 656 870

-2 728 130

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

55 048 897

52 269 068

-2 779 829

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 620 254

2 620 254

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

18 792 216

18 792 216

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

21 412 470

21 412 470

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

3 100 000

2 863 585

-236 415

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

25 000 000

30 900 707

5 900 707

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 200 000

0

-1 200 000

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

26 200 000

30 900 707

4 700 707

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

47 513

47 513

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

29 300 000

33 811 805

4 511 805

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

350 000

388 996

38 996

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 850 260

-149 740

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

100

19

-81

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

100

19

-81

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

7 205

2 842

-4 363

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

3 357 305

3 242 117

-115 188

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

250 000

250 000

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

250 000

250 000

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

200 000

176 000

-24 000

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

200 000

176 000

-24 000

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

87 906 202

111 161 460

23 255 258

2.2. melléklet 2.[7]

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

5 000

4 093

-907

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

5 000

4 093

-907

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

5 000

4 093

-907

3. melléklet [8]

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 457 108

1 457 108

0

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

17 104 570

17 555 626

451 056

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

18 561 678

19 012 734

451 056

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

18 561 678

19 012 734

451 056

4. melléklet [9]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 620 000

16 864 050

244 050

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

16 620 000

16 864 050

244 050

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 543 186

1 543 186

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

17 104 570

17 555 626

451 056

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

33 724 570

35 962 862

2 238 292

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

33 724 570

35 962 862

2 238 292

5. melléklet [10]

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

7

7

0

Községgazdálkodás

2

2

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

16

16

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

6. melléklet [11]

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú
támogatások Áh-n belülről

4 355 755

4 355 755

4 355 755

4 355 755

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

52 269 068

2.Felhalmozási célú
támogatások Áh-n belülről

9 057 753

4 999 296

3 104 447

2 636 720

1 614 254

21 412 470

3.Közhatalmi bevételek

350 000

250 000

14 050 000

320 000

2 200 000

450 000

450 000

450 000

14 566 805

315 000

205 000

205 000

33 811 805

4.Működési bevételek

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 550

270 550

270 550

270 560

3 246 210

5.Felhalmozási bevételek

250 000

250 000

6.Pénzmaradmány

16 864 050

1 543 186

18 407 236

7.Felhalm.-i célú átvett
pénzeszközök

176 000

176 000

8.Működési célú átvett
pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

4 976 255

13 934 008

18 676 255

4 946 255

23 690 306

5 076 256

10 251 552

8 180 703

22 079 831

4 941 306

4 831 306

7 988 756

129 572 789

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

12 290 631

128 115 681

12.Finanszírozási kiadások

1 457 108

1 457 108

13. Kiadások (11-12):

11 986 658

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

10 529 550

12 290 631

129 572 789


[1] A 3. § a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] Az 1.1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Az 1.2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2.1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2.2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 3. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 4. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] Az 5. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 6. melléklet a Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.