Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 08. 28

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2020. augusztus 26.
                        Fábos István                                                                       Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. augusztus 27. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2020. augusztus 27.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Mellékletek