Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 13

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.12.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja:

Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások:)

„ba) falugondnoki szolgálat”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat személyes gondoskodásként az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:)

„a) falugondnoki szolgáltatást önállóan térítésmentesen az önkormányzat a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint,”

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. Óvodai gyermekétkeztetés:

a) Tízórai: 200 Ft +ÁFA

b) Ebéd: 235 Ft +ÁFA

c) Uzsonna: 200 Ft +ÁFA

2. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 690 Ft”