Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 03- 2023. 04. 29

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.11.03.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Tapsony községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa.

(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetén 400 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik melyről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelmek elbírálásról Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2023. február 10. napjáig dönt.

(3) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2023. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére

1. Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………..

2. Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………..

3. Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………….

4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………………..

5. Kérelmező édesanyja neve: …………………………………………………………………..

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai: *

név

lakcím

jövedelem

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök (a megfelelő aláhúzandó): **

a) aktív korúak ellátása,

b) időskorúak járadéka,

c) egyik sem.

8. Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a megfelelő aláhúzandó) van a családban / nincs a családban.

9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó) rendelkezem / nem rendelkezem.

Dátum: ………………………… ……….…………………….

kérelmező* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.
** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát.
Tapsony Község Önkormányzata az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja: a személyes adok kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint kezeli. A vonatkozó adatkezelési tájékoztató a www.tapsony.hu címen érhető el.

2. melléklet

Átvételi elismervény
Alulírott ……………………………………………………………………….…….…. (név) ………………………………………..…………. (cím) szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2022. (…...) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű tűzifát átvettem.


Tapsony, …………………………. …………………………………


Tapsony Község Önkormányzata az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja: a személyes adok kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint kezeli. A vonatkozó adatkezelési tájékoztató a www.tapsony.hu címen érhető el.