Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) helyi iparűzési adó.

2. Építményadó

2. § (1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-a szerint előírt adótárgy.

(2) Az adó alanya a Htv. 12. § előírásai alapján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.

(3) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók, figyelembe véve a Htv. 14 § (4) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(5) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

3. § (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke az építmény után 200 Ft/m2.

4. § A Htv. 13. §- 13/A. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában álló valamennyi lakóingatlan és az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó építményrész.

3. Magánszemélyek kommunális adója

5. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.

6. § Az adó mértéke:

a) Épület (lakás) adótárgyra: 8.000 Ft/év.

b) Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog adótárgyra: 8.000 Ft/év.

7. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló adótárgy tulajdonjogával rendelkezik, valamint a 17. §-ában előírt telek adótárgy.

4. Helyi iparűzési adó

8. § (1) Adókötelezettség a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Htv. 35. § (1) bekezdésben meghatározott vállalkozási tevékenységgel keletkezik.

(2) Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

9. § Az adó alapja a Htv. 39. § - 39/B. §-ában meghatározott összeg.

10. § Az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.

5. Adóbevallás és az adó megfizetése

11. § Az adó bevallására és megfizetésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai az irányadók.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelet.