Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról

Hatályos: 2022. 11. 30

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtható egyéb támogatásokról

2022.11.30.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület minden év decemberében a településen élő, állandó lakóhellyel rendelkező – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban - saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyeknek pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból induló eljárás alapján történik.

(3) A támogatás mértéke - az önkormányzat költségvetési helyzetétől függően – nem haladhatja meg a 10.000 Ft/fő összeget.

(4) A támogatás kifizetésére vagy kiosztására a képviselő-testület döntését követően december 10. és december 22. között kerülhet sor.

2. § (1) A képviselő-testület minden év decemberében a településen élő, állandó lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás korú gyermeknek egyszeri pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból induló eljárás alapján történik.

(3) A támogatás mértéke - az önkormányzat költségvetési helyzetétől függően – nem haladhatja meg az 5.000 Ft/fő összeget.

(4) A támogatás kifizetésére vagy kiosztására a képviselő-testület döntését követően december 5. és december 10. között kerülhet sor.

3. § (1) A képviselő-testület a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevők számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatást biztosít.

(2) Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen is tartózkodik. Amennyiben a támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi félévtől megszűnik. Ugyancsak megszűnik a folyósítás, azon időszakra, amíg felfüggeszti a tanulmányait, vagy évet ismétel.

(3) A pályázatok benyújtása, elbírálása és a támogatás folyósítása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján, az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati felhívásban foglaltak szerint, illetve az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint történik.

(4) A megítélhető támogatás legkisebb összege havi 1.000 Ft/fő összegnél nem lehet kevesebb, de a havi 10.000 Ft/fő összeget nem haladhatja meg.

(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Korm.rendelet előírásai, a települési önkormányzatok számára előírt mindenkori általános szerződési feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.