Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2024. 05. 30

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 151.262.395 Ft bevétellel, és 151.262.395 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 592 859

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

250 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

50 442 859

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 880 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

426 516

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 706 516

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

64 149 375

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 889 505

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 007 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

12 307 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

750 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

725 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 475 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 740 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

630 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

325 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 695 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

4 850 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

500 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 500 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 550 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

6 937 745

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

23 032 745

40

Kiküldetések kiadásai

K341

300 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

70 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

370 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 395 650

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

5 000

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 250 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

10 650 650

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

47 835 395

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

51

Családi támogatások

K42

1 000 000

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 050 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

2 050 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

234 760

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

7 063 524

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

7 298 284

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 286 163

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

71

Kamattámogatások

K510

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

645 000

74

Tartalékok

K513

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

12 229 447

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 810 998

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 189 000

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

14 999 998

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

95

Lakástámogatás

K87

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

149 153 720

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 622 304

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 000 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 772 304

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 880 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

426 516

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 306 516

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

48 078 820

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 817 540

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 950 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 050 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

650 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

700 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 350 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 500 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

600 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

275 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 375 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

4 850 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

500 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 500 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 400 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

6 437 745

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

21 062 745

40

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

70 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

270 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 855 650

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

5 000

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

8 860 650

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

40 593 395

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

51

Családi támogatások

K42

1 000 000

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 050 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

2 050 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

234 760

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

7 063 524

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

7 298 284

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 286 163

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

71

Kamattámogatások

K510

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

645 000

74

Tartalékok

K513

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

12 229 447

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 810 998

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 189 000

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

14 999 998

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

95

Lakástámogatás

K87

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

123 769 200

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 970 555

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15 670 555

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

400 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

16 070 555

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 071 965

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 057 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 257 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

25 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

125 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

240 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

30 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

31

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

50 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

320 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

0

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

1 970 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

100 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 540 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

250 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

1 790 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

7 242 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

0

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

25 384 520

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 350 373

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

25 376 520

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

B1131

6 544 690

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

175 275

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 897 557

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 433 956

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

58 778 371

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 083 800

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

71 862 171

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

33 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 500 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 850 000

39

Ellátási díjak

B405

3 200 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

18 000

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

5 068 100

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

200 000

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

200 000

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

116 630 271

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 350 373

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

25 376 520

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

B1131

6 544 690

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

175 275

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 897 557

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 433 956

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

58 778 371

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 083 800

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

71 862 171

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

33 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 500 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 850 000

39

Ellátási díjak

B405

3 200 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

5 060 100

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

200 000

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

200 000

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

116 622 271

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

8 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

8 000

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

8 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 108 675

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

25 376 520

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

27 485 195

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

27 485 195

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

34 632 124

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

34 632 124

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

34 632 124

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

34 632 124

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

6

6

0

Községgazdálkodás

3

3

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

16

16

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

4

4

0

Létszám összesen:

4

4

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 972 171

71 862 171

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

0

3.Közhatalmi bevételek

250 000

250 000

17 925 000

220 000

1 200 000

350 000

350 000

305 000

17 925 000

315 000

205 000

205 000

39 500 000

4.Működési bevételek

296 500

296 500

296 500

1 804 500

296 500

296 500

296 500

296 500

296 500

296 600

297 500

297 500

5 068 100

5.Felhalmozási bevételek

0

6.Pénzmaradmány

34 632 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 632 124

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

8.Óvoda működési bevétele

0

0

0

10.S Bevételek (1-8):

41 168 624

6 536 500

24 211 500

8 214 500

7 486 500

6 636 500

6 636 500

6 591 500

24 211 500

6 601 600

6 492 500

6 474 671

151 262 395

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

26 184 720

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

149 153 720

12.Finanszírozási kiadások

2 108 675

2 108 675

14.S Kiadások (10-14):

13 287 675

11 179 000

11 179 000

11 179 000

26 184 720

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

11 179 000

151 262 395