Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 17- 2023. 03. 17

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.17.

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségei önkormányzatok ig. tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074011

Foglalkozás – egészségügyi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság - egészségügyi gondozás

082044

Könyvtári szolgáltatás


082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés