Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.04.01.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

1. § (1) Az újonnan létesített közterült nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(2) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(3) A lakótelkek épületei közötti szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

2. § (1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira.

(2) A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

3. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon a községhez kötődik. Kivételes esetben a községhez nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személy.

2. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

4. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a jegyző,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Tapsonyban bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Tapsonyban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes, vagy jogi személy.

5. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15 napra közzé kell tenni a község honlapján és a hirdetőtáblákon. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

6. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést ki kell hirdetni, és közzé kell tenni a honlapon. A döntésről értesíteni kell a Járási Hivatalt, az illetékes rendőrkapitányságot, a postai szolgáltatót, a katasztrófavédelmet, a mentőszolgálatot, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásánál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe venni. Telekegyesítéskor, ha nincs épület a legkisebb számot kapja az ingatlan. Telekegyesítéskor, ha van épület, akkor annak a számát kapja meg az ingatlan.

(5) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan bejárata esik, vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.

(6) Az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC nagybetűinek alátörésével.

(7) A zártkerti és a külterületi ingatlan házszáma, közterületi elnevezés hiányában, az adott ingatlan helyrajzi száma.

8. § (1) Az út, utca, körút, köz, sétány (a továbbiakban együtt: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek.

(2) Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) Az (1) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(7) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak és a 6. §-ban felsoroltak részére meg kell küldeni.

4. Névtáblák elhelyezésének szabályai

9. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

10. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

5. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

11. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet.