Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 05. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

2023.05.01.

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy Megyei Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Tapsony község közigazgatási területén az önkormányzat kezelésében lévő tapsonyi 393 hrsz. alatt kijelölt köztemetőre, a temetőhasználati tevékenységre továbbá az ott végzett temetkezési és temetőfenntartási tevékenységre, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a temetőben munkát végzőkre terjed ki.

(2) Tapsony Község Önkormányzata köztemető fenntartási kötelezettségét a Tapsony, Petőfi utca 47. szám alatti 393 hrsz-ú ingatlan hatos parcellájában teljesíti a Szent József Oltalma Plébánia Tapsony, mint Római Katolikus Egyházközséggel és temető tulajdonossal kötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget – a temetkezési szolgáltatást ide nem értve – saját maga teljesíti.

2. § (1) A fenntartó a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) közlekedő út, parkoló

b) a köztemető és a ravatalozó folyamatos gondozása,

c) víz- és áramvételezés,

d) ravatalozó a ravatalozáshoz szükséges tartozékaival együtt

e) hulladék gyűjtése a közszolgáltató által rendszeresített konténerben, gondoskodás a közszolgáltatóval történő elszállíttatásáról

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények használata térítésmentes.

(3) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő vállalkozó végezhet, akinek az 1. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulást kell fizetnie.

Temetési helyek

3. § (1) A köztemető sírhelytáblákra (parcella), azon belül sorokra, a sorokon belül sírhelyekre tagolódik. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A parcellákat római számokkal, a sorokat és a sorokon belül a sírhelyeket arab számokkal számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.

4. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(2) A sírgödör mélysége normál sírhely esetén 200 cm, mélyített sírhely esetén 220 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(3) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(4) A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(5) A sírhelyek méretei, valamint az elhelyezhető urnák száma:

a) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles. A sírhelybe temethető urnák száma: 5 db.

b) Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles. A sírhelybe temethető urnák száma: 5 db.

c) Kettő - négyszemélyes sírboltok terepszint feletti méretei:300 cm hosszú, 250 cm széles. A sírboltba temethető urnák száma: 6 db.

d) Gyermeksírhely: 155 cm hosszú, 160 cm mély, 115 cm széles. A sírhelybe temethető urnák száma: 2 db.

e) Urnafülke: 30 cm magas, 50 cm mély, 30 cm széles. Az urnafülkébe elhelyezhető urnák száma: 2 db.

f) Urnasírhely: 130 cm hosszú, 130 cm mély, 60 cm széles. Az urnasírba elhelyezhető urnák száma: 4 db.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temetési helyek használati ideje:

a) sírhelynél: legalább 25 év.

b) sírboltnál: legalább 60 év

c) urnafülkénél: legalább 10 év

(2) A használati időt a több koporsót elhelyezésére szolgáló sírhelyek esetében a rátemetés napjától kell számítani.

(3) Rátemetni csak az egyes és kettős sírhelyekre lehet úgy, hogy a rátemetett koporsó aljzata a terepszinttől legalább 160 cm mélységre kerüljön.

(4) A sírbolt használati ideje a létesítéséről szóló engedély érvényessé válásától kezdődik. A használati idő kezdetét és végét a sírbolt nyilvántartásban fel kell tüntetni.

6. § (1) A temetési helyek használatáért a rendelet 1. mellékletében meghatározott megváltási díjat kell fizetni.

(2) A megváltási díjat minden esetben a temetést, a sírhelynyitást, a rátemetést megelőzően, egy összegben kell a fenntartónak megfizetni.

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott, újraváltáskor a sírhely felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(4) A temetési helyek használati idejét követően fizetendő újraváltási díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza, mely időarányosan megegyezik a megváltási díjak összegével.

7. § (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérnie. A temetési szándékot minden esetben előre, így a már megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni.

(2) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozási tevékenységet – a munkavégzés megkezdése előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni.

(3) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(4) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja.

(5) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes – a rendelkezésre jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után, szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

8. § (1) A temetési hely vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes járási Népegészségügyi Osztály engedélyezheti. Nem minősül felnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

(2) A felnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett felnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sírhely megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további, legfeljebb egy elhalt vagy a hatóság által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a hatóság előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a hatóság korlátozhatja. Rátemetés esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.

(4) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sírhely (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

A temetőhasználat szabályai

9. § (1) A temető bejáratánál a temetőlátogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről.

(2) A temetési hely felett rendelkező köteles:

a) a temető használatára vonatkozó jogszabályokat, így a jelen rendeletben foglaltakat is betartani

b) gondoskodni a megváltott sírhely gondozásáról, környezetének gyommentesítéséről.

(3) A temetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani.

(4) A keletkezett hulladékot – az építési, bontási hulladék kivételével – a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni.

(5) Az építési, bontási hulladék, törmelék eltávolításáról az köteles gondoskodni, aki az építési, bontási munkákat végezte vagy végeztette.

10. § A temetőben nem megengedett:

a) a sírhelyen illetve körülötte fát, bokrot ültetni, padot elhelyezni

b) a temető fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek kivételével gépjárművel közlekedni

c) 12 éven aluli gyermeknek felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni

d) vakvezető kutya kivételével állatot bevinni

e) a temetési szertartás ideje alatt anyagszállítási és zajjal járó munkát végezni.

11. § A temetőben:

a) az üzemeltetői feladatok körébe tartozó tevékenységet az üzemeltetői tennivalókat ellátó,

b) a temetkezési szolgáltatásokat az arra jogosult vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet,

c) egyéb munkát, síremlékállítási, -bontási, sírboltépítési, -bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat szabadon választott magán vagy jogi személy végezhet.

12. § A temető, köztemető üzemeltetője a temetési helyekről a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásokat vezeti.

Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai:

1.1. Gyermeksírhely 25 évre: ingyenes

1.2. Felnőtt sírhely 25 évre: ingyenes

1.3. Sírbolt 60 évre: ingyenes

1.4. Urnahely 25 évre: 60.000 Ft

1.5. Urnasírbolt 25 évre: ingyenes

2. Szolgáltatók által fizetendő díjak

2.1. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 10.000 Ft/temetés.

2.2. A temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 4.000 Ft/munkanap.