Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 119.915.192 Ft-ban, bevételi főösszegét 158.835.054 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 998 049

37 749 364

37 749 364

100

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 600 000

1 600 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

250 000

537 246

537 246

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

42 848 049

39 886 610

39 886 610

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 488 930

13 788 930

13 788 930

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

197 000

197 000

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

554 912

745 322

745 322

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 443 842

14 731 252

14 731 252

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

56 291 891

54 617 862

54 617 862

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

6 848 356

6 939 426

6 869 763

99

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

6 273 510

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

287 049

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

309 204

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 250 000

11 609 374

11 609 374

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 550 000

11 609 374

11 609 374

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

900 000

591 822

591 822

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

725 000

718 544

718 544

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 625 000

1 310 366

1 310 366

100

35

Közüzemi díjak (K331)

4 100 000

3 976 659

3 976 659

100

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 570 000

3 037 188

3 037 188

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 500 000

2 264 532

2 264 532

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 550 000

1 160 500

1 160 500

100

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 200 000

5 193 952

5 193 952

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

412 163

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

16 420 000

15 632 831

15 632 831

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

0

0

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

11 000

11 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

370 000

11 000

11 000

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 405 300

6 052 693

6 052 693

100

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 150 000

925 974

925 974

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 560 300

6 978 667

6 978 667

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

37 525 300

35 542 238

35 542 238

100

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

600 000

0

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 300 000

1 079 519

1 079 519

100

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

248 719

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

120 000

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

710 800

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 900 000

1 079 519

1 079 519

100

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 408 565

1 717 027

1 717 027

100

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

3 526 720

3 526 720

3 526 720

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

4 935 285

5 243 747

5 243 747

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

1 627 042

3 195 913

3 195 913

100

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 793 417

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 302 496

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

435 000

1 420 175

1 420 175

100

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 393 600

0

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

26 575

0

189

Tartalékok (K513)

0

38 850 199

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 997 327

48 710 034

9 859 835

20,24

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

54 000

54 000

100

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 651 926

7 236 665

7 236 665

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

446 024

1 953 899

1 953 899

100

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 097 950

9 244 564

9 244 564

100

202

Ingatlanok felújítása (K71)

490 400

490 400

100

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

374 999

375 000

375 000

100

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

101 251

233 658

233 658

100

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

476 250

1 099 058

1 099 058

100

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

112 137 074

157 232 701

118 312 839

75,25

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 556 880

26 504 534

26 504 534

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000

137 908

137 908

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 706 880

27 642 442

27 642 442

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 488 930

13 788 930

13 788 930

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

554 912

745 322

745 322

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 043 842

14 534 252

14 534 252

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

41 750 722

42 176 694

42 176 694

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 927 585

4 730 607

4 730 607

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 499 800

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

11 603

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

219 204

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 950 000

7 808 637

7 808 637

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 050 000

7 808 637

7 808 637

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

524 415

524 415

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

700 000

718 544

718 544

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 350 000

1 242 959

1 242 959

100

35

Közüzemi díjak (K331)

3 750 000

3 740 724

3 740 724

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 570 000

3 037 188

3 037 188

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 000 000

1 851 032

1 851 032

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 400 000

1 160 500

1 160 500

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 700 000

4 839 987

4 839 987

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

412 163

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 920 000

14 629 431

14 629 431

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

0

0

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

11 000

11 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

270 000

11 000

11 000

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 855 300

4 949 093

4 949 093

100

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

877 642

877 642

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 860 300

5 826 735

5 826 735

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 450 300

29 518 762

29 518 762

100

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

600 000

0

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 300 000

1 079 519

1 079 519

100

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

248 719

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

120 000

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

710 800

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 900 000

1 079 519

1 079 519

100

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 408 565

1 717 027

1 717 027

100

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

3 526 720

3 526 720

3 526 720

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

4 935 285

5 243 747

5 243 747

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 627 042

3 195 913

3 195 913

100

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 793 417

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 302 496

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

435 000

1 420 175

1 420 175

100

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 393 600

0

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

26 575

0

189

Tartalékok (K513)

0

38 850 199

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 997 327

48 710 034

9 859 835

20,24

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

54 000

54 000

100

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 651 926

5 885 665

5 885 665

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

446 024

1 589 129

1 589 129

100

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 097 950

7 528 794

7 528 794

100

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

490 400

490 400

100

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

374 999

375 000

375 000

100

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

101 251

233 658

233 658

100

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

476 250

1 099 058

1 099 058

100

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

91 600 134

134 843 468

95 993 269

71,19

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 441 169

11 244 830

11 244 830

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

600 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

399 338

399 338

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 141 169

12 244 168

12 244 168

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

197 000

197 000

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

400 000

197 000

197 000

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 541 169

12 441 168

12 441 168

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 920 771

2 208 819

2 139 156

96,85

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 773 710

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

275 446

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

90 000

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

3 800 737

3 800 737

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

3 800 737

3 800 737

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

67 407

67 407

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

275 000

67 407

67 407

100

35

Közüzemi díjak (K331)

350 000

235 935

235 935

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

413 500

413 500

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

500 000

353 965

353 965

100

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 500 000

1 003 400

1 003 400

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

550 000

1 103 600

1 103 600

100

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

150 000

48 332

48 332

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

700 000

1 151 932

1 151 932

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

4 075 000

6 023 476

6 023 476

100

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 351 000

1 351 000

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

364 770

364 770

100

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

1 715 770

1 715 770

100

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

20 536 940

22 389 233

22 319 570

99,69

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 651 720

13 651 720

13 651 720

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

20 531 940

22 422 810

22 422 810

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 692 310

7 232 382

7 232 382

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

270 522

231 534

231 534

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 962 832

7 463 916

7 463 916

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 562 779

20 822 289

20 822 289

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 786 126

1 786 126

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

68 979 271

68 416 861

68 416 861

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

12 361 627

15 088 761

15 088 761

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

6 926 125

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

7 282 600

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

447 826

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

432 210

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

81 340 898

83 505 622

83 505 622

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

14 999 998

14 999 998

100

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

14 999 998

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 999 998

14 999 998

100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

2 800 000

6 758 591

6 758 591

100

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

4 678 584

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

2 080 007

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

16 500 000

26 085 112

26 085 112

100

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

26 085 112

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

16 500 000

26 085 112

26 085 112

100

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

0

54 788

54 788

100

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

54 788

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

19 300 000

32 898 491

32 898 491

100

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

350 000

12 162 057

12 162 057

100

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

11 880 370

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 631 950

2 631 950

100

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

100

31

31

100

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

100

31

31

100

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

506 636

506 636

100

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

253 813

253 813

100

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

188 059

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

3 365 100

15 554 487

15 554 487

100

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

200 000

169 664

169 664

100

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

169 664

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

200 000

169 664

169 664

100

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

104 205 998

147 128 262

147 128 262

100

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

105 279 800

123 935 014

123 935 014

100

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 651 720

13 651 720

13 651 720

100

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

20 531 940

22 422 810

22 422 810

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 692 310

7 232 382

7 232 382

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

270 522

231 534

231 534

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

6 962 832

7 463 916

7 463 916

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 562 779

20 822 289

20 822 289

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 786 126

1 786 126

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

68 979 271

68 416 861

68 416 861

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

12 361 627

15 088 761

15 088 761

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

6 926 125

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

7 282 600

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

447 826

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

432 210

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

81 340 898

83 505 622

83 505 622

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

14 999 998

14 999 998

100

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

14 999 998

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 999 998

14 999 998

100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 800 000

6 758 591

6 758 591

100

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

4 678 584

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

2 080 007

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

16 500 000

26 085 112

26 085 112

100

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

26 085 112

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

16 500 000

26 085 112

26 085 112

100

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

54 788

54 788

100

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

54 788

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

19 300 000

32 898 491

32 898 491

100

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

350 000

12 162 057

12 162 057

100

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

11 880 370

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 631 950

2 631 950

100

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

100

31

31

100

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

100

31

31

100

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

506 636

506 636

100

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 000

250 444

250 444

100

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

186 756

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 360 100

15 551 118

15 551 118

100

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

200 000

169 664

169 664

100

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

169 664

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

200 000

169 664

169 664

100

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

104 200 998

147 124 893

147 124 893

100

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

5 000

3 369

3 369

100

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 303

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

5 000

3 369

3 369

100

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

5 000

3 369

3 369

100

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 602 353

1 602 353

1 602 353

100

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20 531 940

22 346 260

22 346 260

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

22 134 293

23 948 613

23 948 613

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

22 134 293

23 948 613

23 948 613

100

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 533 429

9 598 117

9 598 117

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 533 429

9 598 117

9 598 117

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 108 675

2 108 675

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

20 531 940

22 346 260

22 346 260

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

30 065 369

34 053 052

34 053 052

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

30 065 369

34 053 052

34 053 052

100

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 533 429

9 558 513

9 558 513

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 533 429

9 558 513

9 558 513

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 108 675

2 108 675

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 533 429

11 667 188

11 667 188

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 533 429

11 667 188

11 667 188

100

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

39 604

39 604

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

39 604

39 604

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

20 531 940

22 346 260

22 346 260

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

20 531 940

22 385 864

22 385 864

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

20 531 940

22 385 864

22 385 864

100

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

6

6

0

Községgazdálkodás

1

1

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

14

14

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

6 958 800

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

83 505 622

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

14 999 998

14 999 998

3.Közhatalmi bevételek

150 000

250 000

14 000 000

300 000

2 198 491

450 000

450 000

400 000

14 000 000

300 000

200 000

200 000

32 898 491

4.Működési bevételek

9 990 226

367 075

367 075

367 075

367 075

1 893 513

367 075

367 075

367 075

367 075

367 075

367 073

15 554 487

5.Felhalmozási bevételek

0

6.Pénzmaradmány

9 598 117

2 108 675

11 706 792

7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök

169 664

169 664

8.Működési célú átvett pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

17 099 026

7 575 877

21 325 877

22 625 875

19 122 485

9 302 315

7 945 541

7 725 877

21 325 877

7 625 877

7 525 877

9 634 550

158 835 054

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 635

9 861 635

9 861 634

118 312 839

12.Finanszírozási kiadások

1 602 353

1 602 353

13. Kiadások (11-12):

11 463 978

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 625

9 861 635

9 861 635

9 861 634

119 915 192

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi pénzeszközváltozása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

9 533 429

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

68 200

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

9 465 229

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

28 361 727

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-119 941 882

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

158 792 081

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-9 558 513

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

1 000 000

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

1 000 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

129 959

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

129 959

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-200 000

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

-200 000

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

37 895 156

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

37 895 156

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

21 439

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

2 915

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

18 524

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

24 869

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-22 319 570

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

22 389 233

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-39 604

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

5 190

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

5 190

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

46 308

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

46 308

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítá-sok (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

422 638 202

0

407 478 918

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 736 587

0

17 406 251

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

439 374 789

0

424 885 169

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 652 000

0

5 652 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 652 000

0

5 652 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 652 000

0

5 652 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

445 026 789

0

430 537 169

49

C/II/1 Forintpénztár

68 200

0

111 735

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

68 200

0

111 735

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 465 229

0

37 783 421

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 465 229

0

37 783 421

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 533 429

0

37 895 156

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

1 000 000

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

1 000 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

1 020 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

20 000

0

1 020 000

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

5 084

0

135 043

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

5 084

0

135 043

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

5 084

0

135 043

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

454 585 302

0

469 587 368

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

698 743 663

0

698 743 663

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 870 000

0

3 870 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-252 059 472

0

-253 066 365

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 006 893

0

13 671 709

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

449 547 298

0

463 219 007

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 602 353

0

2 108 675

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 602 353

0

2 108 675

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 602 353

0

2 108 675

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

200 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

200 000

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 602 353

0

2 308 675

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 110 651

0

3 734 686

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

325 000

0

325 000

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 435 651

0

4 059 686

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

454 585 302

0

469 587 368

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

516 075

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

831 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

1 347 075

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

1 347 075

49

C/II/1 Forintpénztár

2 915

0

22 175

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 915

0

22 175

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 524

0

24 133

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 524

0

24 133

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

21 439

0

46 308

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

18 165

0

23 355

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

18 165

0

23 355

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

18 165

0

23 355

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

39 604

0

1 416 738

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 648 647

0

1 648 647

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 000

0

35 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 922 281

0

-2 828 066

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

94 215

0

1 253 404

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 144 419

0

108 985

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 184 023

0

1 307 753

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 184 023

0

1 307 753

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

39 604

0

1 416 738

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Megnevezés

Sor-szám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

445 026 789

430 537 169

96,74

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

439 374 789

424 885 169

96,70

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

422 638 202

407 478 918

96,41

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

204 475 876

194 439 391

95,09

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

793 000

793 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

210 228 802

205 126 692

97,57

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

7 140 524

7 119 835

99,71

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16 736 587

17 406 251

104,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

16 467 722

17 137 386

104,07

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

268 865

268 865

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

5 652 000

5 652 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

5 652 000

5 652 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

5 652 000

5 652 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9 533 429

37 895 156

397,50

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

68 200

111 735

163,83

III. Forintszámlák

C/III

9 465 229

37 783 421

399,18

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

20 000

1 020 000

5 100

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000

1 020 000

5 100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

5 084

135 043

2 656,24

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

454 585 302

469 587 368

103,30

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

449 547 298

463 219 007

103,04

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

698 743 663

698 743 663

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 870 000

3 870 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-252 059 472

-253 066 365

100,40

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1 006 893

13 671 709

-1 357,81

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 602 353

2 308 675

144,08

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 602 353

2 108 675

131,60

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

200 000

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 435 651

4 059 686

118,16

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

454 585 302

469 587 368

103,30

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

44 054 433

44 489 229

100,99

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

7 868 373

8 038 069

102,16

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

246 576

-116 081

-47,08

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Megnevezés

Sor-szám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 347 075

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 347 075

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

516 075

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

516 075

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

831 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

831 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

21 439

46 308

216,00

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

2 915

22 175

760,72

III. Forintszámlák

C/III

18 524

24 133

130,28

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

18 165

23 355

128,57

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

39 604

1 416 738

3 577,26

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-1 144 419

108 985

-9,52

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 648 647

1 648 647

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

35 000

35 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2 922 281

-2 828 066

96,78

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

94 215

1 253 404

1 330,37

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 184 023

1 307 753

110,45

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

39 604

1 416 738

3 577,26

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

1 524 365

1 524 365

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

forintban

Megnevezés

2023. évre

2024. évre

2025.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

64 149 375

68 452 145

74 423 025

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

13 083 800

13 345 476

13 879 295

Közhatalmi bevételek

39 500 000

40 290 000

41 901 600

Működési bevételek

5 068 100

5 169 462

5 376 240

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

121 801 275

127 257 083

135 580 161

Személyi juttatások

64 149 375

65 432 363

68 049 657

Munkaadókat terhelő járulékok

7 889 505

8 047 295

8 369 187

Dologi kiadások

47 835 273

48 791 978

50 743 658

Működési célú pénzeszköz átadás

12 229 447

12 474 036

12 972 997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 091 000

2 174 640

Egyéb kiadás

0

0

0

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

2 108 675

2 150 849

2 236 882

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

136 262 275

138 987 521

144 547 021

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

30 000 000

14 080 218

10 816 860

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30 000 000

14 080 218

10 816 860

Beruházási kiadások

15 000 000

1 800 000

1 500 000

Felújítási kiadások

539 000

549 780

350 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

15 539 000

2 349 780

1 850 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

151 801 275

141 337 301

146 397 021

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

151 801 275

141 337 301

146 397 021

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forintban

Sor-szám

Megnevezés

2022. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

19 300 000

32 898 491

32 898 491

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

200 000

169 664

169 664

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

19 500 000

33 068 155

33 068 155

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Bevételek

2022. évi tény

Kiadások

2022. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

131 955 231

Működési célú kiadások

87 365 417

Intézményi működési bevételek

15 551 118

Személyi jellegű kiadások

42 176 694

Közhatalmi bevételek

32 898 491

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

4 730 607

Önkormányzatok működési célú támogatása

68 416 861

Egyéb működési célú támogatások

15 088 761

Dologi kiadások

29 518 762

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 079 519

Önkormányzat befizetései

5 243 747

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

4 616 088

Felhalmozási célú bevételek

15 169 662

Felhalmozási célú kiadások

8 627 852

Felhalmozási célú támogatások

14 999 998

Intézményi beruházások

7 528 794

Ingatlan értékesítése

0

Felújítások

1 099 058

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

169 664

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

8 627 852

Finanszírozási kiadások

23 948 613

Irányító szervi támogatások folyósítása

22 346 260

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

1 602 353

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

147 124 893

Kiadások összesen

119 941 882

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

9 558 513

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

2 108 675

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

158 792 081

Kiadások mindösszesen

119 941 882

Működési célú bevételek összesen

143 622 419

Működési célú kiadások összesen

88 967 770

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 169 662

Felhalmozási célú kiadások összesen

8 627 852

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Bevételek

2022. évi tény

Kiadások

2022. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

22 349 629

Működési célú kiadások

20 603 800

Intézményi működési bevételek

3 369

Személyi jellegű kiadások

12 441 168

Központi irányítószervi támogatás

22 346 260

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 139 156

Egyéb működési célú támogatások

Dologi kiadások

6 023 476

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

1 715 770

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

22 349 629

Kiadások összesen

22 319 570

A Költségvetés összesített hiánya

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39 604

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Bevételek mindösszesen

22 389 233

Kiadások mindösszesen

22 319 570

Működési célú bevételek összesen

22 389 233

Működési célú kiadások összesen

20 603 800

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 715 770

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi maradványkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

147 124 893

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

95 993 269

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

51 131 624

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 667 188

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

23 948 613

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-12 281 425

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

38 850 199

15

C) Összes maradvány (=A+B)

38 850 199

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 850 199

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 369

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22 319 570

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 316 201

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 385 864

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 385 864

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

69 663

15

C) Összes maradvány (=A+B)

69 663

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

69 663