Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 245.587.755 Ft bevétellel, és 245.587.755 Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7–8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024. évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

56 901 938

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

200 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

58 701 938

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 880 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 063 600

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

16 343 600

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 045 538

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 854 172

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 057 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

12 257 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

580 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

975 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 555 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 540 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

230 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

600 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 370 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

4 500 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

500 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 000 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

1 000 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 200 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

6 000 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

22 570 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

300 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

70 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

370 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 356 500

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

5 000

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 355 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

10 716 500

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

47 468 500

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

51

Családi támogatások

K42

1 000 000

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

2 000 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

8 416 280

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

8 416 280

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 486 899

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

71

Kamattámogatások

K510

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

545 000

74

Tartalékok

K513

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

11 448 179

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 312 031

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 704 264

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

8 016 295

84

Ingatlanok felújítása

K71

71 334 334

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19 260 451

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

90 594 785

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

95

Lakástámogatás

K87

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

243 427 469

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

36 538 800

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 000 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

37 638 800

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 880 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 063 600

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 943 600

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

53 582 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 076 941

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 000 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

380 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

950 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 330 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 300 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

200 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

550 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 050 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

4 500 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

500 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

1 000 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

5 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

19 550 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

70 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

270 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 816 500

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

5 000

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 100 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

8 921 500

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

39 071 500

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

51

Családi támogatások

K42

1 000 000

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

2 000 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

8 416 280

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

8 416 280

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 486 899

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

71

Kamattámogatások

K510

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

545 000

74

Tartalékok

K513

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

11 448 179

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 312 031

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 704 264

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

8 016 295

84

Ingatlanok felújítása

K71

69 585 888

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

18 788 366

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

88 374 254

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

95

Lakástámogatás

K87

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

208 569 569

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20 363 138

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

21 063 138

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

400 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 463 138

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 777 231

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 057 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 257 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

25 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

225 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

240 000

29

Gázuenergia szolgáltatás díja

K3312

30 000

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

50 000

31

Közüzemi díjak (=28+29+30)

K331

320 000

32

Vásárolt élelmezés

K332

0

33

Bérleti és lízing díjak

K333

0

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000 000

35

Közvetített szolgáltatások

K335

0

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

37

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

38

Szolgáltatási kiadások (=31+…+37)

K33

3 020 000

39

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

40

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)

K34

100 000

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 540 000

43

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

44

Kamatkiadások

K353

0

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

46

Egyéb dologi kiadások

K355

255 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+46)

K35

1 795 000

49

Dologi kiadások (=24+27+31+38+41+47)

K3

8 397 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 748 446

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

472 085

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

2 220 531

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

34 857 900

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024.évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 387 373

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 508 324

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

B1131

7 829 260

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

222 585

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

63 217 542

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 467 928

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 685 470

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

46 300 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 000 000

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 900 000

39

Ellátási díjak

B405

3 500 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

34 843

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

6 434 943

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

200 000

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

200 000

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

123 620 413

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024. évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 387 373

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 508 324

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

B1131

7 829 260

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

222 585

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

63 217 542

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 143 195

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 360 737

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

46 300 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 000 000

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 900 000

39

Ellátási díjak

B405

3 500 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

6 410 100

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

200 000

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

200 000

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

123 270 837

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

B16

324 733

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

24 843

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

349 576

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 160 286

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

34 508 324

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

36 668 610

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

36 668 610

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024.évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 967 342

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

121 967 342

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

121 967 342

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

121 967 342

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

8

8

0

Községgazdálkodás

3

3

0

Védőnői szolgálat

0

0

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

17

17

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 890 400

5 891 070

70 685 470

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

0

3.Közhatalmi bevételek

100 000

100 000

22 150 000

100 000

1 100 000

100 000

100 000

100 000

22 150 000

100 000

100 000

100 000

46 300 000

4.Működési bevételek

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

536 000

538 943

6 434 943

5.Felhalmozási bevételek

0

6.Pénzmaradmány

121 967 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 967 342

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

8.Óvoda működési bevétele

0

0

0

10.S Bevételek (1-8):

128 493 742

6 526 400

28 576 400

6 726 400

7 526 400

6 526 400

6 526 400

6 526 400

28 576 400

6 526 400

6 526 400

6 530 013

245 587 755

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

20 281 469

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

243 427 469

12.Finanszírozási kiadások

2 160 286

2 160 286

14.S Kiadások (10-14):

22 441 755

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

20 286 000

245 587 755