Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. § (1) Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatait.”

2. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 67. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulások tagja:)

„d) Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás (8700. Marcali, Rákóczi u. 11.)

3. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 67. § b) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Átruházott hatáskörök jegyzéke

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.1. temetési támogatás

1.2. étkeztetés

1.3. tanévkezdési támogatás

1.4. falugondnoki ellátás igénybevétele

1.5. közterület használat engedélyezése

1.6. hozzájárulás a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez

1.7. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyedi kérelmek elbírálása

1.8. Dönt olyan esetben, amikor a képviselő-testület a hatáskörét határozatban vagy rendeletben – a fentieken túl – átruházza.

2. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetése miatt eljárás lefolytatása.”