Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 12

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.12.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozta a szociális alapszolgáltatásként működtetett tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést, valamint a térítési díjak mértékét, amit módosítani szükséges.
2022. október 1-től a tanyagondnoki szolgálat helyett az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet, amely a rendeletben több helyen is meghivatkozásra került, ezért módosítani szükséges.
Az óvodai étkezést és a szociális étkezést is a böhönyei intézménytől vásároljuk. Böhönye önkormányzatának 2022.09.27-én kihirdetett rendeletében díjemelés történt október 1-től, és ezáltal az önkormányzatunk is emelésre kényszerül.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtésben szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
A fentiekre való tekintettel elkészítésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására a tervezet.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet módosítás alapján az igénybe vevők számában változás előfordulhat, csökkenhet.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak jelentős közvetlen költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetben foglaltak lehetővé teszik az igénybe vevők számában a napi meleg étel biztosítását.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: számottevő adminisztratív teher nem jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása a képviselő-testület kötelezettsége, tekintetbe véve a rendelet tervezetben foglalt ellátás biztosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a térítési díj beszedésének jogalapja kétségessé válik.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A falugondnoki szolgálat létrehozásával a tanyagondnoki szolgáltatás módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet térítési díjak mértékét tartalmazza.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.