Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 03

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.03.
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Általános indokolás
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család élvezzen előnyt, és
3. háztartásokként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
4. vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A támogatást az önkormányzat +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja.
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatását is – származó költségek az önkormányzatot terhelik. A szállítási költségeken kívül az önkormányzatnak önrészt is kell biztosítania a pályázathoz, melynek összege várhatóan, körülbelül 83.820 Ft lesz.
Az önkormányzatnak a tűzifát 2023. február 15. napjáig kell kiosztania a rászorulók részére. A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31. napjáig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2023. április 15. napjáig el kell számolni.
A támogatás fenti határidőkön túli felhasználása, illetve az elszámolás fenti határidőkön túli teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a szociális rászorulók még több segítségben részesülnek, mivel a rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs. A rendelet végrehajtása során – előreláthatólag 83.820 Ft összegű – önerőt kell biztosítania a pályázathoz az önkormányzatnak, valamint további kiadásokat jelent a tűzifa szállítási költsége is.
- környezeti, egészségi következménye: a tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok elégetése. A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, és az esetleges megfázásos megbetegedések.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb terhet ró a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira egyrészt a kérelmek előkészítése, határozatok meghozatala miatt, másrészt többlet feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a Belügyminiszter rendelete feltételül szabja a támogatás igényléséhez az önkormányzati rendelet megalkotását. A megállapított és kiutalt állami támogatást vissza kell fizetni, amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza a rendelet személyi hatályát, a juttatható támogatás mértékét, és rögzíti, hogy az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Meghatározza azon személyek körét, akik igényelhetik a szociális célú tűzifa támogatást, és megállapítja a jogosultság feltételeit.
A 4. §-hoz
A támogatás igénylésére szolgáló kérelemre vonatkozó rendelkezéseket, a támogatás elbírálására vonatkozó szabályokat, és a támogatás átvételére, kiszállítására vonatkozó előírásokat tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.