Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése 151.262.395 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 116.630.271 Ft
ebből: finanszírozási bevételek: 34.632.124 Ft
Összesen: 151.262.395 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 149.153.720 Ft
ebből: finanszírozási kiadások: 2.108.675 Ft
Összesen: 151.262.395 Ft
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra.
A költségvetési fő összeg jelentős, 30%-ot meghaladó emelkedését egyrészt a működési kiadások növekedése, ezen belül a bérfejlesztések, valamint a közüzemi kiadások ugrásszerű emelkedése és a magas infláció hatásai okozzák. Ennek okán a bevételi oldalon az ehhez szükséges többletforrások biztosítása érdekében, valamint az önkormányzat anyagi helyzete következtében elkerülhetetlenné vált a helyi adók emelése 2023. 01. 01.-től.
Bevételek:
A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk az alábbi jogcímek szerint részesül támogatásban:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.350.373 Ft
,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, közutak fenntartásának támogatását, polgármester illetményének bértámogatását, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
25.376.520 Ft,
tartalmazza az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, az óvodaműködtetésének támogatását.
A Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 6.544.690 Ft,
tartalmazza, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, a szociális étkeztetést kistelepülések szociális feladatainak, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.897.557 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési feladatok támogatását, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímre támogatást önkormányzatunk 2023. évre nem kap. Támogatásban a 35.000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok részesülnek.
Az intézményi működési bevételek között terveztük a következő bevételeket: haszonbérleti, használati díj, lakások bérleti díja, szociális étkezők térítési díja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a alapján a KKV-nak minősülő adózók esetében 2022. évben max. 1 százalék az iparűzési adó mértéke, ha az adóhatóságnál az iparűzési adó mértéke ennél magasabb. Az új szabályozás értelmében 2023. január 1-től nem alkalmazandó az 1%-ban maximalizált adókulcs, az iparűzési adó mértéke visszatér a 2%-os kulcshoz.
A közfoglalkoztatás keretén belül a hosszú közfoglalkoztatási programban indultunk. A bérköltség mértékének támogatása során figyelembe veszik a település adóerő-képesség mutatóit. Az adóerő-képesség alapján az igényelt bérköltség támogatás mértéke 85%. A támogatás utó finanszírozásu. A program ideje alatt havonta, elszámolás alapján igényeljük meg a támogatást.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 64.149.375 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazottak, az óvodapedagógusok és segítő illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 7.889.505 Ft-ot terveztünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 47.835.395 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a telefon, internet, közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Ellátottak pénzbeli juttatásokra 2.050.000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott települési támogatás, és egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás mértéke 7.063.524 Ft.
A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, mint az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai elszámolása felülvizsgálata tárgyában első fokon eljáró hatóság a SOM-ÁHI/29/1/2022. iktatószámú határozatában 1.408.565,- Ft visszafizetésére kötelezte Önkormányzatunk. A 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (3) bekezdése, valamint a 368/2011. évi Korm. rendelet 115. §-a alapján részletfizetés engedélyezése iránti kérelemmel fordultunk az Igazgatósághoz. Kérelem kedvező elbírálása következtében 2023. 02. 15. napjáig visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 4.931.163 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit szervezetnek átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat az alábbi bontásban:
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 1.304.172 Ft,
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2.082.711 Ft,
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 880.280 Ft,
Civil szervezetek (eb rend.szolg.,mentő, civil szerv.) 525.000 Ft,
Költségvetési szervek (katasztrófavédelem, bursa) 139.000 Ft.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése 14.999.998 Ft beruházási előirányzatot tartalmaz, melynek finanszírozása a 2022. évben elnyert pályázat támogatásából történik.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.
A gazdálkodás során törekedni kell a takarékosságra és az erőforrások hatékony felhasználására.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:
24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaznak.
A 3. §-hoz
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza, részletezve.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 6. §-hoz
Az előirányzat felhasználási ütemtervre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 7–9. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 10. §-hoz és a 11. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.