Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 19

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.19.
a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról
Általános indokolás
A szabálysértési törvény rendelkezése alapján az önkormányzat rendeletben szabályozza a szeszes ital közterületen történő fogyasztását a településen.
E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, a szabályozási kört befolyásoló jogszabályokra, a településen tartandó rendezvényekre és az üzletek, árusító helyek működésére is.
Az elmúlt időszakban számos alkalommal jelentett gondot a közterületen történő alkohol fogyasztása és az alkoholos befolyásoltság alatti magatartási formák.
Az illetékes hatóság eljárására a közösséget zavaró magatartás, viselkedés szankcionálására e rendelet megalkotása ad lehetőséget.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról szóló önkormányzati rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása jelentős, hozzájárulhat az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterületek rendjének megőrzéséhez, a közterületi rendbontások és rendzavarások megelőzéséhez.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti következménye a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése, egészségi következménye az alkoholfogyasztás csökkenése.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: továbbra is a már fennálló probléma marad a közterületek rendje, az alkoholos befolyásoltság alatti rendzavarások.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
Általános rendelkezést tartalmazza.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.