Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 17

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.17.
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület, és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza.
E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű volt az egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a képviselő-testület működésének hatékonyabbá és gördülékenyebbé tétele érdekében.
Ilyen tartalmi elem az is, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét kell képeznie a könyveléshez szükséges kormányzati funkciókat tartalmazó táblázatnak (a kormányzati funkció korábbi elnevezése: szakfeladat). A kormányzati funkciókra vonatkozó rendelkezéseket a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet tartalmazza.
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik ilyen melléklettel, most az alábbi kormányzati funkcióval kerül kiegészítésre a jelenlegi táblázat:
013320 Köztemetőfenntartás és működtetés,
A fentiekre tekintettel, elkészítésre került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a könyveléshez szükséges kormányzati funkciók aktualizálása a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását vonja maga után, mivel azok csak így kerülnek bele a törzskönyvi nyilvántartásba.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.