Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Általános indokolás
A Somogy Vármegyei Kormányhivatal a megye önkormányzatainak közterületek elnevezésének szabályairól, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően azok felülvizsgálatát kérte.
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletében szabályozta le a közterületek elnevezésének és a házszámozásának a szabályait. Ez a rendelet a megalkotása óta nem került módosításra.
A rendeletekkel kapcsolatos általános megállapítások:
- a rendelet már nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletnek,
- a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés változott,
- a rendelet megalkotásánál figyelemmel kell lenni a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekre, azokkal nem lehet ellentétes, illetve azok rendelkezéseit nem ismételheti meg, nem terjeszkedhet túl a szabályozás a felhatalmazáson túl.
A következő jogszabályokat kell figyelembe venni például: épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és a nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm.rendelet, a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/20214.(XII.23.) Korm. rendelet.
Az önkormányzat számára e tárgykörben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdése ad felhatalmazást:
Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.” és az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében jár el: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;” továbbá át nem ruházható hatásköre a képviselő-testületnek.
Az Mötv. e tárgykörben a következőket szabályozza:
14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.
(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni.”
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályban lévő rendelet több pontban módosulna, valamint szerkezetileg is átalakításra szorul, ezért célszerűbb egy új rendelet megalkotása, nem pedig a jelenlegi rendelet módosítása.
A fentiek alapján elkészítésre került a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet tervezete, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak nincs társadalmi hatása.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt negatív hatása vagy egészségügyi következménye.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás tárgyú iratában megfogalmazottak miatt indokolt a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A közterületek elnevezésének általános szabályait tartalmazza.
A 4–6. §-hoz
A közterületek elnevezésének eljárási szabályait tartalmazza.
A 7. §-hoz és a 8. §-hoz
A közterületek elnevezésének eljárási szabályait tartalmazza.
A 9. §-hoz és a 10. §-hoz
A névtáblák elhelyezésének szabályait tartalmazza.
A 11. §-hoz
A házszámtábla elhelyezésének szabályait tartalmazza.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A 13. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.